English German Polish

Budowa drogi gminnej - ulicy Jacka Kaczmarskiego z ciągiem
pieszo-rowerowym

Przedmiot projektu:

Przedmiotem wniosku była budowa drogi gminnej - ulicy Jacka Kaczmarskiego
- z ciągiem pieszo - rowerowym w Turku,
w celu uzyskania sprawnego układu komunikacyjnego zlokalizowanego w północno zachodniej części miasta. W ramach wniosku zrealizowany został odcinek drogi zlokalizowany pomiędzy drogami powiatowymi  ulicą Zdrojki Lewe i ulicą Chopina. Inwestycja polegała na budowie jezdni, chodnika pełniącego funkcję drogi dla pieszych i rowerów, zjazdów na posesje, kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzeniu zieleni. Budowa drogi spowodowała poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego

Data podpisania umowy

21.08.2018 r.

Całkowity koszt:

2 057 003,09 PLN

Kwota dofinansowania:

789 739,00 PLN

Źródła finansowania:                     

Ministerstwo Infrastruktury
i Budownictwa w ramach programu pn. Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na Lata 2016-2019

 

Energia słoneczna dla domu-wykonanie instalacji fotowoltaicznych
i kolektorów słonecznych

Przedmiot projektu:

Projekt objął zakup i montaż 304 instalacji fotowoltaicznych oraz 86 instalacji kolektorów słonecznych
na potrzeby jednorodzinnych budynków mieszkalnych w Mieście Turek. Energia elektryczna oraz cieplna wytworzona w instalacjiach będzie przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców. Projekt ma charakter parasolowy –  jest realizowany za pośrednictwem Gminy Miejskiej Turek
a odbiorcami końcowymi projektu są mieszkańcy Gminy

Data podpisania umowy

30.05.2018r.

Całkowity koszt:

6 928 384,00 PLN

Kwota dofinansowania:

5 389 031,00 PLN -

951.005,63PLN -środki mieszkańców

Źródła finansowania:                     

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020
Działanie 3.1. Wspieranie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych.
Poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii.

EFRR z polską flagą

 

Rewaloryzacja parku przy ul. Górniczej

Przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu była rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego zlokalizowanego w Turku przy ul. Górniczej poprzez usunięcie 52 drzew całkowicie lub w znacznej części obumarłych oraz podcięcia pielęgnacyjne 2000m2 drzew i krzewów

Data podpisania umowy

16.07.2018 r.

Całkowity koszt:

20 131,00 PLN

Kwota dofinansowania:

14 091,00 PLN

Źródła finansowania:                     

WFOŚiGW

wfosigw

 

Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior +

Przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu było zapewnienie funkcjonowania w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018r. Turkowskiego Klubu „Senior+” utworzonego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” w Miejskim Domu Kultury w Turku. Adresatami zadania publicznego była grupa 30 osób w wieku powyżej 60 lat, nieaktywnych zawodowo, chętnych do podejmowania działań wolontarystycznych na rzecz innych,
a także do działań na rzecz samopomocy. Członkiem Turkowskiego Klubu „Senior+” mógł zostać każdy mieszkaniec miasta, zainteresowany uczestnictwem w jego działalności. Rekrutacja uczestników odbyła się w pierwszej połowie stycznia 2018 r.

W ramach realizacji zadania: zatrudniono opiekuna grupy członków Klubu, przeprowadzono szereg zajęć plastycznych, manualnych, muzycznych, kulinarnych, sportowych
i rekreacyjnych. Odbyło się szereg zajęć integracyjnych we współpracy
z turkowskim centrum wolontariatu i miejskimi placówkami oświatowymi. Prowadzone były lekcji języka angielskiego kurs komputerowy, kurs samoobrony dla seniora. Seniorzy mogli również bezpłatnie korzystać z miejskich placówek sportowo-rekreacyjno-kulturalnych. Projekt został zakończony i rozliczony.

Data podpisania umowy

9.04.2018 r.

Całkowity koszt:

62 070,00 PLN

Kwota dofinansowania:

24 828,00 PLN

Źródła finansowania:                     

WUW w ramach Programu SENIOR+ 2018

 

Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych

Przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu było wykonanie otworu poszukiwawczego o głębokości 2200m. Celem projektu było rozpoznanie złóż wód termalnych  oraz przeprowadzenie testów hydrodynamicznych i badań fizyko-chemicznych umożliwiających ocenę parametrów złóż.

Data podpisania umowy

12.07.2018 r.

Całkowity koszt:

15 480 000,00 PLN

Kwota dofinansowania:

14 040 000,00 PLN

Źródła finansowania:                     

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Jest fantastycznie żyć ekologicznie, czyli Zielono nam!" - edukacja ekologiczna mieszkańców Gminy Miejskiej Turek

Przedmiot projektu:

Przedmiotem projektu było podniesienie poziomu świadomości ekologicznej poprzez wdrożenie różnorodnych form pozaszkolnej edukacji w obszarach: odnawialne źródła energii (OZE), segregacja odpadów komunalnych i recykling, oszczędzanie wody i energii, niska emisja. Chcąc poszerzyć ofertę zajęć proekologicznych oraz uatrakcyjnić spędzanie wolnego czasu dzieciom i rodzicom Gmina Miejska Turek postanowiła zagospodarować wolne, ogólnodostępne pomieszczenie znajdujące się w budynku użyteczności publicznej Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej na potrzeby utworzenia pierwszej, interaktywnej oraz intuicyjnej ścieżki edukacyjnej.
W ramach projektu wykonane zostały prace remontowe pomieszczenia oraz zakupione i zamontowane nowe, różnorodne i interaktywne wyposażenie ścieżki edukacyjnej. EKO-STOISKO wykorzystywane jest podczas dużych imprez plenerowych Ponadto w ramach projektu zlecona została firmie zewnętrznej kampania informacyjno – edukacyjna w zakresie ochrony środowiska obejmująca utworzenie strony internetowej dedykowanej działaniom ekologicznym wydanie publikacji dla dzieci, informatora dla dorosłych oraz ulotek z treściami ekologicznymi a także przeprowadzenie Eko-warsztatów w przedszkolach, szkołach i klubie seniora oraz plenerowych Eko-warsztatów dla mieszkańców regionu.

Realizacja projektu rozpoczęła się w 2018 r. i zakończyła w październiku 2019 r.

Data podpisania umowy

2018 r.

Całkowity koszt:

242 966,00 PLN

Kwota dofinansowania:

167 904,00 PLN

Źródła finansowania:                     

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Działanie: 4.5 - Ochrona Przyrody,
Poddziałanie: 4.5.4 - Edukacja Ekologiczna.

EFRR z polską flagą

 

Liderzy e-usług wśród miast średnich woj. wielkopolskiego i lubuskiego

Przedmiot projektu:

Przedmiotem jest zakup i wdrożenie rozwiązań programowych dla urzędu poprawiających jakość obsługi mieszkańców dla:

- podatków i opłat w celu ułatwienia rozliczeń oraz poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy;
- poprawy dostępu do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach;
- wdrożenie rozwiązań zarządczych poprawiających jakość obsługi mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie zarządzania satysfakcją ;
- doskonaleniu kompetencji kadr w tych obszarach.

Data podpisania umowy

5.11.2018 r.

Całkowity koszt:

1 964 928,00 PLN

Kwota dofinansowania:

1 650 176,00 PLN

W tym około 135 000 dof. dla Gminy Miejskiej Turek

Źródła finansowania:                     

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Program POWER : Wiedza Edukacja Rozwój
Oś II: Efektywne Polityki Publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

EFS z flagą

Kalendarz Wydarzeń

Marzec 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Znajdź nas!

Popup

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl