English German Polish

Miejski Klub Sportowy „Tur 1921” Turek
ul. Sportowa 3, tel. 63 278 52 44
mkstur1921turek.futbolowo.pl

Celem stowarzyszenia jest tworzenie warunków organizacyjnych i materialnych swym członkom do uprawiania sportu oraz rekreacji i aktywnego wypoczynku poprzez zajęcia wychowania fizycznego, propagowanie wychowania fizycznego i sportu, kształtowanie wśród swoich członków poprzez sport wysokich walorów moralnych, poczucia godności osobistej, zasad dyscypliny i solidarności, zapewnienie opieki wychowawczej młodocianym zawodnikom, stwarzanie im warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, a ponadto łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie i eliminowanie zaburzeń wychowania, a także wspieranie działań rodziców w wychowaniu i sprawowaniu opieki, organizowanie wypoczynku letniego i zimowego – obozów i półkolonii – w okresie wakacji i ferii zimowych młodocianym zawodnikom oraz wychowankom Środowiskowej Świetlicy Wychowawczej.

Lokalny Klub Młodzieżowy
ul. Spółdzielców 2/20, tel. 63 278 50 61
Celem stowarzyszenia jest planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków klubu, angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych, uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim, organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej, organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnej, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu, popularyzacja piłki nożnej na terenie miasta Turku.

Międzyszkolny Klub Sportowy przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym
Al. J. Piłsudskiego 5, tel. 63 278 47 24
www.mosturek.pl

Celem stowarzyszenia jest organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości sprzętowo – bazowe, angażowanie uczniów do aktywności ruchowej i rozwijanie zainteresowań sportowych, wszechstronny rozwój sprawności fizycznej, organizowanie działalności sportowej z uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, propagowanie zdrowotnego trybu życia.

Stowarzyszenie SIATKARZ TUREK
ul. T. Kościuszki 14/35
Celem stowarzyszenia jest propagowanie siatkówki, jako sportu masowego, a w szczególności integracja środowiska siatkarskiego, popularyzacja gry w piłkę siatkową i plażową wśród młodzieży, aktywizacja byłych zawodników i sympatyków piłki siatkowej poprzez organizację otwartych turniejów i meczy w siatkówkę halową i plażową, uczestnictwo w zawodach organizowanych przez inne organizacje krajowe lub zagraniczne, reprezentowanie członków stowarzyszenia na zewnątrz, współpracę z innymi organizacjami o podobny charakterze działania, organizację szkoleń, wykładów i imprez integrujących środowisko, organizację zajęć sportowych dla młodzieży oraz osób niepełnosprawnych.
   

Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” w Turku
Os. Wyzwolenia 7 a, tel. 63 289 18 31
www.uks-piatka.pl
Celem stowarzyszenia jest planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu, angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych, uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim, organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej, organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, organizowanie uczniom różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

Uczniowski Klub Sportowy ,,Jedynka” w Turku
ul. 3 Maja 29, tel. 63 278 47 90
Celem klubu jest planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów, angażowanie wszystkich uczniów do różnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw, uczestnictwo w imprezach sportowych, organizowanie zajęć sportowych, organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.

Turkowski Klub Karate
ul. Sportowa 9a, tel. 504 227 573
www.karate.turek.pl

Celem stowarzyszenia jest organizowanie oraz stworzenie odpowiednio dogodnych warunków do krzewienia kultury fizycznej i sportu przez rozwój i propagowanie sportów i sztuk walk wśród szerokich rzesz społeczeństwa, prowadzenie działalności sportowej i zrzeszanie członków, reprezentowanie barw Klubu i miasta w imprezach sportowych, organizowanie zajęć sportowych dla mieszkańców województwa wielkopolskiego w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej, organizowanie sportowcom wszystkich klas kategorii wiekowych, różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, organizowanie sekcji sportowych i szkolenia w zakresie sportu wyczynowego, popularyzowanie kultury fizycznej i sportu poprzez działalność informacyjno – propagandową.

Klub Sportów i Sztuk Walk
ul. Folwarczna 27, tel. 693 714 490
www.karate.turek.net.pl
Celem stowarzyszenia jest zapewnienie młodzieży możliwości udziału w sporcie kwalifikowanym, kształtowanie u członków klubu wysokich wartości moralnych i fizycznych, zapewnienie ogółowi mieszkańców województwa wielkopolskiego przeżyć i widowisk sportowych o wysokich walorach estetycznych, stanowiących wartościową formę wypoczynku i integracji.

Stowarzyszenie Brazylijskie JIU-JITSU Turek
ul. Kolska 35/7
Celem stowarzyszenie jest zapewnienie młodzieży możliwości udziału w sporcie kwalifikowanym, kształtowania u członków klubu wysokich wartości moralnych i fizycznych, organizowanie szkoleń sportowych, obozów szkoleniowych oraz wypoczynku letniego i zimowego, organizowanie imprez sportowych, a także branie udziału w imprezach organizowanych przez powołane do tego organizacje, promowanie wśród społeczeństwa wychowania fizycznego i sportu, prowadzenie prac wychowawczych wśród swoich członków i w tym zakresie współpracuje z organizacjami młodzieżowymi, organizowanie i stwarzanie odpowiednich warunków dla krzewienia kultury fizycznej.

Ludowy Klub Sportowy „Maraton”
ul. Sportowa 9a, tel. 63 278 42 59
facebook.com/pages/LKS-Maraton-Turek

Celem stowarzyszenia jest programowanie i organizowanie wychowania fizycznego, sportu i turystyki oraz stwarzanie odpowiednich warunków dla uprawiania wychowania fizycznego i sportu, kształtowanie u członków klubu patriotyzmu i wysokich walorów moralnych, poczucia godności zawodowej i osobistej, zrozumienie zasad dyscypliny i solidarności oraz potrzeby sumiennego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich.

Uczniowski Klub Sportowy ,,Maratończyk” w Turku
ul. Sportowa 9, tel. 63 278 43 60
Celem klubu jest planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów, angażowanie wszystkich uczniów do różnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw, uczestnictwo w imprezach sportowych, organizowanie zajęć sportowych, upowszechnianie właściwych postaw w zakresie ochrony zdrowia, higieny życia codziennego oraz promocji zdrowia, wyłonienie dzieci uzdolnionych sportowo i tworzenie dla nich warunków do dalszego rozwoju.


Klub Jeździecki ,,Mar-Klin”
ul. Leśna 3
www.marklin.prv.pl

Celem stowarzyszenia jest w szczególności rozwój i popularyzacja sportu konnego, rekreacji i turystyki konnej oraz innych form kultury fizycznej i sportu na terenie swego działania wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, kształcenie kadry instruktorów do prowadzenia zajęć rekreacyjno-sportowych, rozwijanie usług w zakresie rekreacji konnej, tworzenie i udostępnienie członkom Klubu bazy sportowo-rekreacyjnej, współpraca z osobami i instytucjami zainteresowanymi rozwojem jeździectwa i hodowli koni w kraju, kształcenie atmosfery wzajemnej życzliwości i pomocy wśród członków Klubu, ochrona przyrody, krajobrazu, zabytków kultury i naturalnego środowiska.

Klub Jeździecki ,,HEAA”
ul. Zdrojki Prawe 63a (adres korespondencyjny: Piętno 84, 62-740 Tuliszków)
www.heaa.pl

Celem klubu jest prowadzenie działalności w zakresie rozwoju jeździectwa; prowadzenie rekreacji konnej; organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych; organizowanie treningów oraz kursów i obozów kondycyjnych i szkoleniowych dla zawodników, działaczy, instruktorów i trenerów; podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia startów zawodników w zawodach sportowych krajowych i zagranicznych; prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej; propagowanie wszelkich działań związanych z rozwojem kultury fizycznej, turystyki uczestnicząc w realizacji programów środowiskowych gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

Turkowskie Towarzystwo Cyklistów
ul. 3 Maja 1/3, tel. 698 656 795
www.ttcturek.pl

Celem stowarzyszenia jest organizowanie zajęć rekreacyjnych i rozwijanie sportu masowego i wypoczynkowego w zakresie kolarstwa szosowego, MTB i kolarstwa torowego, zapewnienie dzieciom i młodzieży udziału w sporcie kwalifikowanym, zapewnienie mieszkańcom miasta i powiatu przeżyć z widowisk sportowych o wysokich walorach estetycznych stanowiących wartościową formę wypoczynku i integracji.

Tenisowy Klub Sportowy ,,Forehand” Turek
ul. Malinowa 6, tel. 696 018 330, 510 024 540
facebook.com/pages/Tenisowy-Klub-Sportowy-Forehand-Turek

Celem klubu jest upowszechnianie tenisa i promowanie zdrowego stylu życia, zachęcenie jak największej liczby dzieci do uprawiania tenisa, utworzenie i prowadzenie szkoły tenisa, szkolenie dzieci i młodzieży, organizację turniejów, współpracę ze szkołami, nawiązanie kontaktów z klubami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi, współpraca z firmami, odpowiednimi instytucjami, władzami miast oraz osobami fizycznymi wyrażającymi wole wspierania statutowej działalności klubu; przestrzeganie zasad uprawiania dyscyplin sportowych, zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa; szkolenie i doskonalenie kadry trenersko-instruktorskiej we współpracy z odpowiednimi instytucjami i organizacjami.

Turkowskie Towarzystwo Szachowe „Tęcza”
ul. Spółdzielców 4, tel. 604 610 117
Celem stowarzyszenia jest współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi, prowadzenie szkółek szachowych, organizowanie turniejów i innych imprez szachowych, wspieranie organizacyjne i finansowe sekcji szachowych, udział we współzawodnictwie sportowym, inne działania mające na celu doskonalenie umiejętności i poziomu gry szachistów.


Miejski Klub Sportowy „Tur–Mot”
ul. F.Chopina 106, tel. 63 278 17 06
Celem stowarzyszenia jest tworzenie warunków organizacyjnych i materialnych swym członkom do uprawiania sportu oraz rekreacji i aktywnego wypoczynku poprzez zajęcia wychowania fizycznego, propagowanie wychowania fizycznego i sportu, kształtowanie wśród swoich członków poprzez sport wysokich walorów moralnych, poczucia godności osobistej, zasad dyscypliny i solidarności, zapewnienie opieki wychowawczej młodocianym zawodnikom, stwarzanie im warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, a ponadto łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie i eliminowanie zaburzeń wychowania, w także wspieranie działań rodziców w wychowaniu i sprawowaniu opieki.

Liga Obrony Kraju
ul. Sportowa 2, tel. 63 278 51 41
Celem stowarzyszenia jest kształtowanie i umacnianie w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży, obywatelskiej postawy wobec spraw obronności Rzeczpospolitej Polskiej, prowadzenie działalności oświatowej i wychowawczej, wyrabianie i utrwalanie w społeczeństwie, szczególnie wśród młodzieży, pożądanych zainteresowań, nawyków i umiejętności ważnych z punktu widzenia zdolności obronnej Państwa oraz przydatnych w przygotowaniu społeczeństwa do zapobiegania i ewentualnego zwalczania zagrożeń okresu pokoju, krzewienie kultury fizycznej i rozwoju dyscyplin sportu, w tym sportu wyczynowego, wchodzących w zakres zainteresowania stowarzyszenia.

Tureckie Towarzystwo Turystyczne
ul. Kaliska 41/4, tel. 63 289 12 28
www.ttt.turek.net.pl

Celem stowarzyszenia jest propagowanie turystyki kwalifikowanej: pieszej, rowerowej, kajakowej szczególnie wśród młodzieży, promowanie walorów naszego miasta i powiatu, organizacja imprez turystycznych: rajdów, spływów, biegów na orientację, obozów kajakowych i wędrownych.

Stowarzyszenie Byłych Sportowców i Działaczy Miasta Turku i okolic „Old Boy”
ul. Spółdzielców 2/20, tel. 63 278 50 61
Celem stowarzyszenia jest tworzenie warunków organizacyjnych i materialnych swym członkom do uprawiania sportu w ramach rekreacji fizycznej i aktywnego wypoczynku, podnoszenie sprawności fizycznej, a tym samym zdrowia fizycznego wśród swoich członków oraz popularyzowanie rekreacji fizycznej wśród starszych, kształtowanie wśród swoich członków wysokich walorów moralnych, poczucia godności osobistej, zasad dyscypliny i wzajemnej solidarności i zaufania.

Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
ul. Kaliska 59, 63 289 62 51
Celem stowarzyszenia jest programowanie rozwoju kultury fizycznej i turystyki, organizacja imprez sportowych, turystycznych, współpraca z władzami samorządu terytorialnego, szkołami oraz innymi instytucjami zainteresowanymi działalnością statutową Stowarzyszenia, wspieranie działalności uczniowskich klubów sportowych, szkolenie kadr trenerskich, sędziowskich i instruktorskich

Ognisko Statutowe Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „Tęcza”
Al. J. Piłsudskiego 1, tel. 602 677 024
Celem stowarzyszenia jest uczestniczenie w rozwoju kultury fizycznej, upowszechnianie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej, rozwijanie działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej społeczeństwa: dorosłych, młodzieży, dzieci i osób niepełnosprawnych, krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji fizycznej i sportu, kształtowanie wśród osób fizycznych zrzeszonych w TKKF patriotyzmu, dyscypliny i solidarności oraz sumiennego wypełniania obowiązków społecznych
i obywatelskich.

Kalendarz Wydarzeń

Czerwiec 2023
P W Ś C Pt S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl