English German Polish

rodzina 500

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi programu Rodzina 500 Plus. Realizacją programu w naszym mieście zajmuje się Wydział Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Turku, przy ul. Browarnej 11.
Kto otrzyma świadczenie wychowawcze?
Świadczenie wychowawcze przysługuje rodzicom bez względu na stan cywilny i opiekunom dziecka do ukończenia przez nie 18 roku życia.

Gdzie złożyć wniosek i od kiedy?
Wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze mieszkańcy miasta Turek składają od dnia 01 kwietnia 2016 r. w Wydziale Świadczeń Rodzinnych , przy ul. Browarnej 11 oraz za pomocą:
-bankowości elektronicznej
-platformy Usług Elektronicznych ZUS
-portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl)
-ePUAP
-można przesłać pocztą.

Jeżeli wniosek tylko na drugie i kolejne dziecko?
Nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Jeżeli wniosek na pierwsze lub jedyne dziecko to...
Obowiązuje kryterium dochodowe w wysokości 800 zł netto lub 1200 zł netto na osobę, jeżeli w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne i należy dołączyć do wniosku:
-oświadczenie dokumentujące wysokość dochodu nieopodatkowanego
-oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym
-dokumenty potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmian sytuacji dochodowej.

Na jaki okres będzie przysługiwało prawo do świadczeń?
Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy (kwiecień, maj, czerwiec), świadczenie przysługuje od dnia 1 kwietnia 2016 r., złożony w kolejnych miesiącach będzie przysługiwał od miesiąca złożenia wniosku. Pierwszy okres wypłacania świadczenia wychowawczego będzie dłuższy tj. od 01 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 roku.

Ważne!

W zależności od okoliczności indywidualnej rodziny, organ może żądać udokumentowania innych, istotnych dla prawidłowego przyznania świadczenia wychowawczego dokumentów.

Definicje

-dochód rodziny - oznacza to sumę miesięcznych dochodów opodatkowanych i nieopodatkowanych członków rodziny osiągniętą w roku 2014 z uwzględnieniem dochodu utraconego i uzyskanego po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób;

-rodzina - oznacza to odpowiednio: małżonków, rodziców dzieci oraz zamieszkujące wspólnie z tymi osobami, pozostające na ich utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 r..z., a także dzieci które ukończyły 25 r.ż. legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli przysługuje im świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna. Do członków rodziny nie zalicza się: dziecka pod opieką prawną, dziecka w związku małżeńskim, dziecka posiadającego własne dziecko;
-osoba samotnie wychowująca dziecko - oznacza to: pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem;
-dziecko - oznacza dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione i dziecko pod opieką prawną;
-pierwsze dziecko - oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 r.ż., w przypadku dzieci urodzonych w tej samej dacie jest to dziecko wskazane przez rodzica;
-utrata dochodu - z powodu: uzyskania prawa do urlopu wychowawczego, utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utratą zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury, renty, renty rodzinnej lub socjalnej, wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej, utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, utratą zasądzonych alimentów lub wypłacanych z FA w przypadku śmierci osoby zobowiązanej do alimentów, utratą świadczenia rodzicielskiego, utratą zasiłku macierzyńskiego z KRUS i utratą stypendium doktoranckiego;
-uzyskanie dochodu - spowodowane z tych samych powodów co utrata z wyjątkiem uzyskania zasądzonych alimentów lub świadczeń z FA.

Przykłady

Przykład 1

Rodzina 4-osobowa: 1dziecko 16 lat, 2 dziecko 10 lat. Dochód opodatkowany z zatrudnienia ojca - 2.600zł netto, matki nieopodatkowany z tyt. gospodarstwa 560zł. Razem 3.160zł : 4 osoby = 790 zł na osobę. Rodzina otrzyma świadczenie na 2 dzieci 500zł+500zł.

Przykład 2

Taki sam skład rodziny. Dochód na osobę 805 zł. Rodzina otrzyma świadczenie na 10-letnie dziecko - 500zł - jako drugie dziecko, bez kryterium dochodowego.

Przykład 3

Rodzina 4-osobowa:1 dziecko 16 lat, 2 dziecko kończy 18 lat 30 maja 2016 r. Dochód na osobę przekracza 800 zł. Rodzina otrzyma 1 świadczenie 500zł za
m-c kwiecień i maj2016r.

Przykład 4

Rodzina 3-osobowa: pracująca matka - dochód opodatkowany - 1.600zł + dochód nieopodatkowany -zasądzone alimenty na dzieci 10 i 15 lat po 300zł (1.600zł + 300zł + 300zł = 2.200zł : 3 osoby = 733zł. Przysługuje świadczenie dla 2dzieci (500 zł + 500 zł).

Przykład 5

Rodzina 3-osobowa. Dziecko5 lat. Dochód z zatrudnienia w 2014 r. ojca -2.350zł netto, matki - 1.200 zł, łącznie 3.550 zł : 3 osoby = 1.183 zł. Przekracza kryterium dochodowe wynoszące 800zł. Matka w lutym 2016 r. utraciła pracę, utracamy jej dochód, pozostaje dochód ojca tj. 2.350 zł : 3 osoby = 783 zł. Od m-ca kwietnia 2016 r. przysługuje świadczenie na jedyne dziecko - 500zł.

Przykład 6

Rodzina 3 osobowa. Dziecko 3 lata. Dochód z zatrudnienia ojca z 2014 r. wynosi 2.350 zł, matka na urlopie wychowawczym 2.350 zł : 3 osoby = 783zł. Przyznano 500zł od m-ca kwietnia 2016 r. Matka wraca do pracy z urlopu 19 maja 2016 r. doliczamy dochód uzyskany za m-c czerwiec 2016 r. w wysokości 1.200zł (2.350 zł + 1.200 zł) = 3.550 zł : 3 osoby = 1.183 zł i uchylamy świadczenie od miesiąca lipca 2016 r.

Aby złożyć wniosek drogą elektroniczną, można założyć swój profil np. na portalu emt@tia: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup

Wniosek do pobrania można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.miastoturek.pl, w zakładce Sprawy według wydziałów / wnioski / Wydział Świadczeń Rodzinnych / Świadczenie wychowawcze Program Rodzina 500 Plus

Kalendarz Wydarzeń

Czerwiec 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Obsługa inwestora
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl