English German Polish

Rada Miejska

W najbliższy czwartek, 22 września 2016 r., o godz. 16.00 rozpoczną się obrady XXII sesji Rady Miejskiej Turku. Radni obradować będą w sali konferencyjnej im. „Solidarności” w Urzędzie Miejskim w Turku, przy ul. Kaliskiej 59.


Proponowany porządek obrad obejmuje 25 punktów i jest o następujący:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Ewentualne zmiany w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIX, XX i XXI sesji Rady Miejskiej.
4. Zapytania i interpelacje.
5. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
6. Informacja Przewodniczącego Rady o funkcjonowaniu Rady w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
8. Informacja Burmistrza Miasta o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej oraz o działalności w okresie międzysesyjnym.
9. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku pn. „Osiedle Wyzwolenia – II”.
10. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku pn. „Rejon południowy ul. Konińskiej – etap II”.
11. Podjecie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVII/338/14 Rady Miejskiej Turku z dnia 11 września 2014r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku pn. „Południowy rejon ul. Dobrska Szosa”.
12. Podjecie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVII/339/14 Rady Miejskiej Turku z dnia 11 września 2014r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku pn. „Południowe tereny miasta Turku”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/127/15 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2016.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/126/15 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2016 – 2024.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnych w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/196/12 Rady Miejskiej Turek z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Turek zmienionej uchwałą Nr XII/117/15 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/196/12 Rady Miejskiej Turek z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Turek.
19. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę Nr IV/32/15 Rady Miejskiej Turek z dnia 12 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki tej opłaty.
20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/118/15 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminie i miejscu składania deklaracji.
21. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016r.
22. Przedłożenie do wiadomości Rady Miejskiej projektu karty inwentaryzacyjnej oraz spisu inwentaryzacyjnego nieruchomości.
23. Sprawozdanie za I półrocze 2016r. z wykonania uchwały Nr XX/223/08 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony.
24. Wolne wnioski i komunikaty.
25. Zakończenie XXII sesji Rady Miejskiej Turku.

Kalendarz Wydarzeń

Lipiec 2021
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl