English German Polish

rodzina 500
Przypominamy, że wnioski 500+ składane w pierwszym okresie obowiązywania ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. 2016/2017 realizowane będą do 30 września 2017r. Oznacza to, że aby pobierać świadczenie wychowawcze od 1 października 2017 r. należy ponownie złożyć wniosek.

Zgodnie z art. 21 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na okres 2017/2018 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami od dnia 1 sierpnia 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2017 r. następuje do dnia 31 października 2017 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 października 2017 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2017 r. następuje do dnia 30 listopada 2017 r.
Na dzień dzisiejszy, z powodu przygotowywanych zmian w przepisach, nie zostały jeszcze opublikowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wytyczne co do opracowania nowych wniosków w powyższej sprawie.
Zgodnie z informacją otrzymaną z MRPiPS w połowie lipca b.r., tj. po ustaleniu w procesie legislacyjnym ostatecznego kształtu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, pojawią się wzory wniosków oraz załączników zgodnych z obowiązującym od 1 sierpnia 2017 r. stanem prawnym.

Rokiem bazowym do obliczenia kryterium dochodowego (przy ubieganiu się na pierwsze dziecko) jest rok 2016.
Kryterium dochodowe przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko wynosi - 800 zł, a jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 1.200 zł.

Rodziny, w których członek rodziny przebywa poza granicami RP, składają wniosek w Wydziale Świadczeń Rodzinnych, a organ przekaże dokumentację według właściwości Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej w Poznaniu, celem ustalenia prawa do stosownego świadczenia.


W celu ubiegania się o świadczenia wychowawcze należy przedłożyć:
• prawomocny wyrok sądu w zakresie orzeczenia alimentów, rozwodu, separacji,
• orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka,
• zaświadczenie/oświadczenie o wysokości pobranego stypendium szkolnego przez dziecko w roku 2016,
• zaświadczenie/oświadczenie od komornika o wypłacanych alimentach w roku 2016,
• oświadczenie/zaświadczenie o osiągniętym dochodzie poza granicami naszego państwa w 2016,
• zmiany dochodowe po roku 2016 należy zgłosić i przedłożyć odpowiednio: umowę o: pracę, zlecenie, dzieło, oświadczenie o otwarciu lub wznowieniu działalności gospodarczej, po okresie zawieszenia w rozumieniu art.14a ust.1d ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, oświadczenie o uzyskaniu prawa do: stypendium doktoranckiego, zasiłku lub stypendium dla osób bezrobotnych, renty lub emerytury, renty rodzinnej lub renty socjalnej, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, wraz z zaświadczeniem/oświadczeniem o wynagrodzeniu/dochodzie za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.

Osoby, które chcą skorzystać z procedury utraty dochodu za rok 2016, przedkładają: świadectwo pracy, umowę zlecenie oraz PIT 11 lub inny dokument za rok 2016.

https://www.mpips.gov.pl/


Stanisława Juszkiewicz
Kierownik Wydziału Świadczeń Rodzinnych
Urząd Miejski w Turku

Kalendarz Wydarzeń

Czerwiec 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Obsługa inwestora
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl