English German Polish

Rada Miejska
Zapraszamy mieszkańców Turku do udziału w XLIV sesji Rady Miejskiej Turku, która odbędzie się w czwartek, 13 września 2018 roku o godz. 16.00 w sali konferencyjnej im. „Solidarności” w Urzędzie Miejskim w Turku.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Ewentualne zmiany w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z XLI, XLII i XLIII sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o funkcjonowaniu Rady w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
6. Informacja Burmistrza Miasta o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej oraz o działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja na temat warunków wstąpienia do tworzącej się 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Poznaniu.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr XXXVI/313/17 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2018.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVI/312/17 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2018 – 2032.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2018 z budżetu Gminy Miejskiej Turek dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania: „Remont chodnika na ul. Chopina w Turku”.
11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Miasta Turku dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku wydzierżawiania nieruchomości gminnej w drodze przetargu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w drodze bezprzetargowej garaży na czas nieoznaczony.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę, na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej położonej w Turku przy ul. Armii Krajowej 9.
16.Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Turek.
17. Sprawozdanie za I półrocze 2018 roku z wykonania uchwały Nr XX/223/08 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
18. Przedłożenie do wiadomości Rady Miejskiej projektu karty inwentaryzacyjnej oraz spisu inwentaryzacyjnego nieruchomości.
19. Zapytania i interpelacje.
20. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
21. Wolne wnioski i komunikaty.
22. Zakończenie XLIV sesji Rady Miejskiej Turku.

Kalendarz Wydarzeń

Lipiec 2021
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl