English German Polish

wyprawka szkolna
Do 5 października 2018 r. można składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna".

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przysługuje uczniom:
1) słabowidzącym,
2) niesłyszącym,
3) słabosłyszącym,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową,w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej - posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze zm.), uczęszczającym w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do:
• klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia,
• klasy I i II branżowej szkoły I stopnia,
• szkół ponadgimnazjalnych: liceum ogólnokształcącego, technikum,
• szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
• klasy IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy IV – VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy VII – IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego

Pomoc w formie dofinansowania będzie obejmować również zakup materiałów edukacyjnych w przypadku uczniów z:
a) niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
b) niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do szkół dla dzieci i młodzieży do:
• klasy III szkoły podstawowej*,
• klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej organizowanych w branżowych szkołach I stopnia,
• klasy I i II branżowej szkoły I stopnia,
• liceum ogólnokształcącego i technikum lub szkoły przysposabiającej do pracy,

Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych jest udzielane na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby – za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do 5 października 2018 r., do dyrektora szkoły, do której dziecko uczęszcza w roku szkolnym 2018/2019. Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników można pobrać w szkole oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Turek www.bip.miastoturek.pl.

Dodatkowe informacje o zasadach dofinansowania można uzyskać w szkole lub w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Turku, tel. 63 289 61 44 / 45.

Wniosek do pobrania poniżej:

pdfWniosek_o_dofinansowanie_zakupu_podręczników_-_rok_szkolny_2018-2019.pdf

Kalendarz Wydarzeń

Wrzesień 2020
P W Ś C Pt S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Obsługa inwestora
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl