English German Polish

Rada Miejska
W piątek, 27 grudnia 2019 r., czyli dzień po Świętach Bożego Narodzenia, radni Rady Miejskiej Turku zbiorą się na swojej XVI sesji w tej kadencji. W porządku obrad znalazło się między innymi uchwalenie budżetu Miasta Turek na rok 2020.

Sesja rozpocznie sie o godz. 9.00 w sali konferencyjnej im. „Solidarności” w Urzędzie Miejskim w Turku. Poniżej zamieszczamy proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Ewentualne zmiany w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o funkcjonowaniu Rady w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
6. Informacja Burmistrza Miasta o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej oraz o działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2020-2032.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Turku na rok 2020:
a) omówienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) odczytanie opinii i wniosków komisji, w tym Komisji Budżetowej,
d) przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta w sprawie opinii i wniosków komisji Rady i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
e) odczytanie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wprowadzenia poprawki do projektu uchwały budżetowej,
f) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej wraz z poprawkami,
g) głosowanie wniesionych poprawek Burmistrza oraz innych poprawek spełniających warunki określone w art. 240 ust. 2 ustawy o finansach publicznych,
h) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Turek.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 dla Gminy Miejskiej Turek.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Miejskiej Turek na lata 2020-2025.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Turek na lata 2020-2022.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Turek do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego w Turku przy ul. 3 Maja 7.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła.
17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Turku.
18. Stanowisko w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego.
19. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami w latach 2017-2018.
20. Zapytania i interpelacje.
21. Wolne wnioski i komunikaty.
22. Zakończenie XV sesji Rady Miejskiej Turku.


Zapraszamy do udziału mieszkańców Turku. Osoby zainteresowane, które nie będą mogly osobiście uczestniczyć w obradach, zapraszamy do oglądania relacji na żywo pod poniższym linkiem:

http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=tureksesja

Kalendarz Wydarzeń

Czerwiec 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Obsługa inwestora
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl