English German Polish

sesja 1 20191227 1552269570
W poświąteczny piątek, 27 grudnia 2019 r., radni miejscy przyjęli budżet Miasta na 2020 rok. Budżet skromny, bo przyszły rok nie będzie dobry dla finansów miejskich. Niemniej udało się w nim zabezpieczyć ok. 6,5 mln zł na inwestycje oraz pulę pieniędzy na dofinansowanie dla mieszkańców Turku do wymiany pieców.

Budżet na 2020 rok zakłada dochody w wysokości 126.912.871 zł, zaś wydatki na poziomie 125.443.500 zł. Wpływy z podatku od nieruchomości spodziewane są w kwocie 21.450.000 zł, natomiast z udziału Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych na 27.591.501 zł. Po stronie wydatków znajdują się m.in.: 1 500 000 zł na budowę ul. Witosa, 1 300 000 zł na budowę ulicy wewnętrznej przy ul. Kączkowskiego, 3.056.000 zł na utrzymanie ulic (w tym malowanie pasów, barierek, remonty cząstkowe jezdni i chodników, utrzymanie oznakowania), 5.274.000 zł na utrzymanie mieszkań i lokali komunalnych (w tym m.in. naprawy i konserwacje oraz bieżące remonty i utrzymanie czystości), 65.300 zł na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej. Największą pozycję po stronie wydatków zajmuje oświata. To 40.441.285 zł z przeznaczeniem m.in. na funkcjonowanie miejskich szkół i przedszkoli. Przy tym kwota rządowej subwencji oświatowej na 2020 r. dla Turku wynosi 18.683.219 zł, a dotacja państwa na wychowanie przedszkolne 1.267.434 zł. Środki własne z budżetu Miasta przeznaczone na finansowanie bieżących zadań oświatowych w 2020 roku wyniosą 19.384.332 zł. Dotacje dla placówek niepublicznych zaplanowano na 3.795.000 zł. Ponadto kwotą 50.000 zł Miasto dofinansuje zakup tomografu komputerowego dla szpitala powiatowego w Turku. Zadłużenie Turku na koniec 2020 roku ma wynieść 24.949.816,20 zł. Za uchwałą budżetową głosowało 11 radnych, natomiast 8 było przew.


W dalszej części obrad uchwalono programy: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ochrony ofiar przemocy w rodzinie i wspierania rodziny. Radni zdecydowali o przystąpieniu Miasta do programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą „Asystent Osoby Niepełnosprawnej”.

Dobrą wiadomością dla wielu mieszkańców będzie zapewne pomoc Miasta w zakupie pieców niskoemisyjnych. Przyjęta została bowiem uchwała przedłożona przez Burmistrza Turku, dotycząca udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła. Więcej informacji tutaj

Przyjęta została także uchwała o nadaniu nazwy nowej ulicy. Będzie to ulica Piaskowa, znajdująca się w rejonie ulicy Zdrojki Prawe i Lucjana Żeligowskiego. Jednym z ostatnich punktów obrad było przyjęcie stanowiska Rady Miejskiej Turku w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego. Poniżej treść stanowiska:
„Do 15 listopada 2019 r. wójtowie, burmistrzowie i prezydenci przedłożyli swoim radom i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekty uchwał budżetowych na 2020 rok. Ten ustawowy obowiązek został wykonany, jednakże realizacja kolejnego budżetu w wielu przypadkach wymagać będzie podwyższenia podatków i opłat lokalnych, a także zmniejszenia wydatków bieżących, zrezygnowania z części inwestycji, czy remontów infrastruktury komunalnej.
Odciążenie podatkowe Polaków wpływa korzystnie na ich bezpośrednią sytuację finansową, co należy przyjąć z zadowoleniem. Jednak przerzucanie na barki samorządów lokalnych kosztów polityki rządowej, powoduje wyraźne uszczupleniu dochodów własnych JST. Ubytki w podatku dochodowym od osób fizycznych, podwyżki wynagrodzeń np. w oświacie i służbie zdrowia, czy podniesienia płacy minimalnej i zasad jej naliczania, wreszcie ciągłe niedofinansowanie zadań zleconych oraz podwyżki cen energii skutkujące wzrostem kosztów usług, powodują niebezpieczne dużą rozpiętość między dochodami a wydatkami. Trudno się spodziewać, aby prognozowany wzrost dochodów z podatków, zapobiegł problematycznej sytuacji, szczególnie że przychód zależeć będzie od trudnej do przewidzenia koniunktury gospodarczej. Brak konkretnych rekompensat pomniejszonych dochodów i wzrost kosztów realizacji ustawowych zadań gminnych, prowadzić będzie nieuchronnie do pogorszenia jakości życia mieszkańców naszych małych ojczyzn.
Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, czując odpowiedzialność za pomyślny rozwój społeczności lokalnych, wnosimy o ustawowe zmiany zasad organizacji finansów publicznych i daleko idące ich przemodelowanie z poszanowaniem konstytucyjnej zasady adekwatności dochodów do zadań powierzonych samorządom (art. 167 ust. 1 Konstytucji RP).”


Kalendarz Wydarzeń

Lipiec 2021
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl