English German Polish

 Rada Miejska

W środę, 22 kwietnia 2020 r. o godz. 8.00 w sali konferencyjnej im. Solidarności w Urzędzie Miejskim, rozpoczęła się sesja Rady Miejskiej Turku w trybie korespondencyjnym. Obrady są transmitowane, odbywają się bez udziału publiczności. Aktualnie trwa głosowanie korespondecyjnej. Radni w swoich domach oddają głosy. W związku z tym trwa przerwa w obradach, które zostaną wznowione o godz. 13.00.

 

Sesjamożna oglądać tutaj:
http://hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=tureksesja

W porządku obrad są między innymi:
1. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019 oraz potrzeby związane z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny.
2. Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2019 dla Gminy Miejskiej Turek.
3. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2019.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVI/118/19 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2020.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2020 z budżetu Gminy Miejskiej Turek dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania: „Zakup tomografu komputerowego wraz z adaptacją pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej dla potrzeb Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Turku.”
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rok 2020 z budżetu Gminy Miejskiej Turek dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania: „Zakup respiratorów stacjonarno-transportowych dla potrzeb SP ZOZ w Turku”.
7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XII/130/07 Rady Miejskiej Turku z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Turek w 2020 roku.”
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XVIII/136/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki takiej opłaty oraz ustalania stawki opłaty z pojemnik lub worek o określonej pojemności.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XVIII/137/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminie i miejscu składania deklaracji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Turek.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/141/20 Rady Miejskiej w Turku z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła.
14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/85/11 Rady Miejskiej Turku z dnia 1 września 2011 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Miejskiej Turek.

Kalendarz Wydarzeń

Sierpień 2021
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl