English German Polish

herb miasta Turku

W środę, 21 września 2022 r. o godz. 16.00 odbędzie się LII sesja Rady Miejskiej Turku, w sali konferencyjnej im. "Solidarności” w Urzędzie Miejskim przy ul. Kaliskiej 59 w Turku.

Zainteresowani obradami mogą śledzić ich przebieg podczas transmisji na żywo na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.miastoturek.pl.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Ewentualne zmiany w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIX, L i LI sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o funkcjonowaniu Rady w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
6. Informacja Burmistrza Miasta o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej oraz o działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 r.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIV/294/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2022.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIV/293/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2022-2032.
10. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru pn. „Rejon ulic Górniczej i Przemysłowej”, przyjętego uchwałą Nr XXIII/168/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 czerwca 2020 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej na czas nieoznaczony.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego w Turku przy ul. 3 Maja 2.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/342/10 Rady Miejskiej Turku z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy oraz rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego i dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze zajęć.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/242/09 Rady Miejskiej Turku z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki obliczania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Turek.
16. Sprawozdanie za I półrocze 2022 roku z wykonania uchwały Nr XX/223/08 Rady Miejskiej Turku z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.
17. Zapytania i interpelacje.
18. Wolne wnioski i komunikaty.
19. Zakończenie LII sesji Rady Miejskiej Turku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Turku
Mariola Kadrzyńska-Siwek

Kalendarz Wydarzeń

Listopad 2022
P W Ś C Pt S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl