English German Polish

fotolia 58086831

Do 9 września 2016 r. można składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna".


Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania, przysługuje uczniom:
1) słabowidzącym,
2) niesłyszącym,
3) słabosłyszącym,
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową,w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej
- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.), uczęszczającym w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy IV szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy uczniów dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
Pomoc w formie dofinansowania będzie obejmować również zakup materiałów edukacyjnych w przypadku uczniów z:
a) niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
b) niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do szkół dla dzieci i młodzieży do:
• klas I-III – w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 22ad ust.1 ustawy,
• klas VI szkoły podstawowej,
• klasy III gimnazjum,
• szkoły ponadgimnazjalnej
Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych jest udzielane na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby – za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do 9 września 2016 r., do dyrektora szkoły, do której dziecko będzie uczęszczało w roku szkolnym 2016/2017. Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników można pobrać w szkole oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Turek www.bip.miastoturek.pl lub ziptutaj.
Dodatkowe informacje o zasadach dofinansowania można uzyskać w szkole, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2016/2017 lub w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Turku, tel. 63 289 61 44 / 45.

Kalendarz Wydarzeń

Lipiec 2021
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl