English German Polish

wyprawka szkolna
Do 13 września 2019 r. można składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna".

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przysługuje uczniom:
• słabowidzącym,
• niesłyszącym,
• słabosłyszącym,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
• z niepełnosprawnością ruchową,w tym z afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej
- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148,1078 i 1287) oraz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60,249 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 2245) i uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do szkół dla dzieci i młodzieży do:
• branżowej szkoły I stopnia,
• klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
• klas I – III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
• klasy I pięcioletniego technikum,
• klas I – IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
• szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przysługuje uczniom:
• słabowidzącym,
• niesłyszącym,
• słabosłyszącym,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
• z niepełnosprawnością ruchową,w tym z afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej
- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe i uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

• klas II i III branżowej szkoły I stopnia,
• klas II – IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,

Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych o których mowa
w art. 3 pkt 24 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.) przysługuje uczniom:
• słabowidzącym,
• niesłyszącym,
• słabosłyszącym,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
• z niepełnosprawnością ruchową,w tym z afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej
- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe i uczęszczającym w roku szkolnym 2019/2020 do szkół dla dzieci i młodzieży do:
• klasy I branżowej szkoły I stopnia,
• klasy I pięcioletniego technikum
• klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum,
• szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych jest udzielane na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby – za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do 13 września 2019 r., do dyrektora szkoły, do której dziecko będzie uczęszczało w roku szkolnym 2019/2020. Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników można pobrać w szkole oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Turekwww.bip.miastoturek.pl.
Dodatkowe informacje o zasadach dofinansowania można uzyskać w szkole, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2018/2019 lub w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Turku, tel. 63 289 61 44 / 45.

Kalendarz Wydarzeń

Lipiec 2021
P W Ś C Pt S N
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl