English German Polish

smiecic

Od 1 kwietnia 2021 roku w Turku obowiązywać będzie nowa metoda ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zależna od ilość zużytej wody.

Dlaczego zmiana?

 

Wielu właścicieli posesji nie zgłaszało bowiem wszystkich osób zamieszkujących ich domy (chodzi zarówno o lokatorów, jak również o członków rodzin), przerzucając w ten sposób koszty wytwarzanych przez nich odpadów na innych mieszkańców miasta. Oznaczałoby to coraz większe obciążanie tych mieszkańców, którzy uczciwie płacą za śmieci, gdyż konieczne byłoby podniesienie stawki opłaty. W związku z powyższym zaszła konieczność ponownego przeanalizowania możliwych sposobów naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Jakie są inne metody obliczania opłaty za odbiór odpadów?

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6j) wymienia cztery metody obliczania opłaty za odbiór odpadów:

  • od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
  • od ilości zużywanej wody w danej nieruchomości,
  • od powierzchni mieszkalnej,
  • od gospodarstwa domowego.

Dlaczego zaproponowano metodę od zużywanej wody?

Metoda ta ma wiele atutów:

-wiarygodność, łatwość i skuteczność weryfikacji - w oparciu o dane z odczytów wodomierzy ewidencjonowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., spółdzielnie lub wspólnoty mieszkaniowe,

-szczelność metody - która faktycznie obejmie wszystkie osoby zamieszkujące na terenie miasta Turku i wytwarzające śmieci, w tym okresowo zamieszkałe, wynajmujące,

-mieszkańcy mają wpływ na ponoszone koszty związane z odpadami. Oszczędzając wodę, zyskują ekonomicznie zarówno na opłatach za wodę, jak i na tych za odpady,

-metoda od wody spowoduje, że wszyscy solidarnie będą płacić za odpady.

-metoda ta wpłynie korzystnie na środowisko, zachęci odbiorców do ograniczenia zużycia wody. Biorąc pod uwagę deficyt wody pitnej i suszę, rozwiązanie to jest korzystne dla środowiska.

-metoda ta jest najbardziej sprawiedliwa dla mieszkańców, gdyż gwarantuje objęcie opłatą wszystkich osób mieszkających w Turku.

Czemu znowu zmiana?

Zgodnie z ustawą system ma się bilansować, a za rok 2020 kiedy zmieniono metodę na osobę miasto dopłaciło do systemu gospodarki odpadami około 1 200 000 zł.

Jak będzie obliczana miesięczna wysokość opłaty za odbiór odpadów komunalnych?

Opłata za odpady będzie stanowiła iloczyn stawki opłaty określonej w Uchwale Rady Miejskiej Turku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz średniomiesięcznego zużycia wody w danej nieruchomości.

Przykład:

Obliczam średniomiesięczne zużycie wody:

Na podstawie otrzymanej informacji za rok 2020 z PGKiM Sp. z o.o. w której roczne zużycie wyniosło np. 121m3 obliczam średniomiesięczne zużycie wody w taki sposób, że 121m3 dzielę przez 12. Czyli średniomiesięczne zużycie wody mojej rodziny wynosi 10,08m3 miesięcznie.

 

Obliczam opłatę:

 10,08m3 x 9,50zł/m3 = 95,76zł

 

Obliczam zwolnienie

 jeśli w deklaracji zaznaczę, że na mojej nieruchomości odpady ulegające biodegradacji są kompostowane w przydomowym kompostowniku i zamierzam skorzystać ze zwolnienia które wynosi 0,50 zł za/m3 zużytej wody, to obliczam zwolnienie w następujący sposób

10,08m3 x 0,50zł/m3 = 5,04zł

 

Stąd obliczamy miesięczną wysokość opłaty po uwzględnieniu zwolnienia czyli:

95,76zł – 5,04zł = 90,72zł

 

Czy wszyscy muszą segregować odpady?

Tak. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach osoby, u których stwierdzony będzie brak segregacji, będą miały naliczoną opłatę w wysokości 19,00zł za każdy metr sześcienny zużytej wody w nieruchomości.

Co trzeba dołączyć do deklaracji?

Właściciele nieruchomości jednorodzinnych oraz zarządcy bądź administratorzy budynków wielolokalowych będą składać do Urzędu Miejskiego w Turku deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z informacją o średnim zużyciu wody, otrzymaną z PGKiM lub kserokopią faktur za zużycie wody z nieruchomości z ostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego złożenie deklaracji (za okres od 1 stycznia do 31 grudnia) lub informacją od dostawcy wody o jej zużyciu z danej nieruchomości we wskazanym okresie. W przypadku, gdy nieruchomość nie była zamieszkała przez okres całego ostatniego roku kalendarzowego, do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć kserokopię faktur za zużycie wody z nieruchomości za cały okres, w którym nieruchomość była zamieszkała, nie krótszy jednak niż 3 miesiące lub informację od dostawcy wody o zużyciu wody z danej nieruchomości we wskazanym okresie.

Czy można odliczyć podlicznik na potrzeby podlewania ogrodu?

Od całego zużycia wody będzie można odjąć wskazanie podlicznika dotyczące:

a) wody bezpowrotnie zużytej w okresie przyjętym do wyliczenia np. wody z licznika ogrodowego,

b) wody zużytej poza częścią zamieszkałą nieruchomości,

c) wycieku wody spowodowanego np. awarią,

Ile zapłacą osoby, które nie są podłączone do wodociągu, bo mają własną studnię lub te które dopiero co wprowadziły się do nieruchomości?

 

W przypadku nieruchomości zamieszkałych, na których nie można określić ilości zużytej wody, w tym budynków mieszkalnych nie podłączonych do sieci wodociągowej lub bez wodomierza, ilość zużytej wody będąca podstawą ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określona zostanie w oparciu o przeciętne normy zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. Nr 8 poz. 70). Przepis ten ma zastosowanie także do nieruchomości nowo wybudowanych lub nowo zamieszkałych.

Przeciętne normy zużycia wody m3/mieszkańca x miesiąc

Lp.

Wyposażenie mieszkania w instalacje

Budynek nieskanalizowany

Budynek podłączony do sieci kanalizacyjnej

1.

Wodociąg bez ubikacji i łazienki (brak kanalizacji), pobór wody ze zdroju podwórzowego lub ulicznego

0,9

2.

Wodociąg, ubikacja bez łazienki

1,5

1,8

3.

Wodociąg, zlew kuchenny, wc, brak łazienki i ciepłej wody

2,1

2,7

4.

Wodociąg, ubikacja, łazienka, lokalne źródło ciepłej wody (piecyk węglowy, gazowy - gaz z butli, elektryczny, bojler)

2,4

3

5.

Wodociąg, ubikacja, łazienka, dostawa ciepłej wody do mieszkania (z elektrociepłowni, kotłowni osiedlowej lub blokowej)

4,2

5,4

 

 

 Przykład:

 

Moja rodzina składa się z 4 osób. Nie mamy opomiarowanego zużycia wody ale budynek jest podłączony do sieci kanalizacyjnej. W związku z tym normę określa wiersz 4 kolumna 4.


Obliczenie opłaty

 

4 osoby x 3m3 x 9,50zł/m3 = 114 zł

Czy wszyscy będą musieli składać deklaracje i gdzie?

Wszyscy właściciele i zarządcy nieruchomości zamieszkałych będą musieli złożyć nowe deklaracje. Druk deklaracji można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Turek (www.bip.miastoturek.pl). Forma papierowa będzie dostępna w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Turku (ul. Kaliska 59).

Jak założyć podlicznik?

W celu założenia podlicznika należy skontaktować się z PGKiM Sp. z o.o. w Turku, ul. Polna 4. Spółka zakłada podliczniki na nieruchomościach podłączonych do sieci wodociągowej.

Kalendarz Wydarzeń

Grudzień 2021
P W Ś C Pt S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Znajdź nas!

Kontakt:

Adres Urzędu Miejskiego w Turku:
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
tel. 63 289 61 00, sekretariat 63 289 61 01, fax: 63 289 61 11
e-mail: poczta@miastoturek.pl
Turecki Inkubator Przedsiębiorczości
tel. 63 222 38 81, e-mail: invest@miastoturek.pl