Miasto Turek - Logo

Unia EuropejskaProgram Czyste Powietrze Rzeczpospolita PolskaWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuBiuletyn Informacji Publicznej  Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. ,,Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Prowadzenie działalności profilaktycznej dla dzieci i młodzieży poprzez   dostarczanie im pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu – Profilaktyka to też muzyka – Plenerowy Koncert w Parku Miejskim”.

Do Urzędu Miejskiego w Turku wpłynęła oferta Ochotniczej Straży Pożarnej w Turku ul. 3-go Maja 8, 62-700 Turek, na realizację zadania publicznego pn. ,,Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Prowadzenie działalności profilaktycznej dla dzieci i młodzieży poprzez   dostarczanie im pozytywnych wzorców spędzania wolnego czasu – Profilaktyka to też muzyka – Plenerowy Koncert w Parku Miejskim”. Uznając celowość realizacji zadania publicznego w/w ofertę zamieszcza się na okres 7 dni w sposób określony w art.19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2023 r., poz.571).

Na podstawie art.19a ust.4 w/w ustawy każdy, może zgłosić uwagi dotyczące do oferty do dnia 16 maja 2024 r. w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Turku ul. Kaliska 59,62-700 Turek lub drogą elektroniczną na adres: oss@miastoturek.pl

Romuald Antosik

Burmistrz Miasta Turku

pdfOSP oferta z własnej inicjatywy.pdf


Ogłoszenie - pozyskiwanie środków na działalnia społeczne

Organizacja ogrodu społecznego na osiedlu, wspólne sprzątanie lasu, sadzenie drzew, tworzenie murali, warsztaty, spotkania integrujące sąsiadów to tylko przykłady działań, na które można otrzymać pieniądze. Ale jak to zrobić i gdzie je znaleźć? Z początkiem kwietnia ruszył konkurs dotacyjny dla mieszkańców i organizacji pozarządowych pn. Wielkopolska Wiara, który jest dobrą ku temu okazją.

Zapraszamy 9 kwietnia na godz. 15.00 na spotkanie w Urzędzie Miejskim – sala im. Solidarności.

Podczas spotkania przedstawiciel, Stowarzyszenia Centrum PISOP Piotr Kotlarek, opowie po krótce o tym jak tworzyć projekty społeczne oraz czym jest konkurs mikrodotacji Wielkopolska Wiara oraz jakie warunki należy spełnić aby aplikować.

Aby wziąć udział w spotkaniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego pod linkiem https://forms.gle/q4oxxZyVG4Pn15LTA

Projekt Wielkopolska Wiara współfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.

 


Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2024

Pliki do pobrania:

 Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych 2024.docx

Zaktualizowany harmonogram kosztorys i opis zadań - 2024.docx


Protokół z przebiegu konsultacji społecznych dot. projektu uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie zasad wynajmowania lokali w budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu

Plik do pobrania: Protokół z przebiegu konsultacji społecznych dot. projektu uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie zasad wynajmowania lokali w budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu.odt


NABÓR KANDYDATÓW
NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH
W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

Na podstawie art. 15 ust. 2d i 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz Uchwały Nr LXXII/448/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 (Dz.Urz.Woj. Wlkp poz.11224)

BURMISTRZ MIASTA TURKU

zaprasza

przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznegodo udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert
na realizację zadań publicznych w roku 2024

 

Informacje ogólne:

1. Celem niniejszego ogłoszenia jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych w roku 2024.

2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Wymagania stawiane kandydatom:

Członkami komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r., mogą być przedstawiciele organizacji, którzy spełniają następujące kryteria:

1)   reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie,

2)      nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,

3)      mają przynajmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie przygotowywania ofert na realizację zadań i/lub realizacji zadań,

4)      posiadają wiedzę w dziedzinach obejmujących zakres zadań publicznych określonych w Programie współpracy.

Zadania komisji konkursowych:

1. Ocena ofert pod względem zawartości merytorycznej poprzez dokonanie analizy ofert na podstawie formularza oceny merytorycznej z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie.

2. Odrzucenie ofert, które w ocenie merytorycznej nie uzyskają wymaganych do uzyskania punktów.

3. Proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert.

4. Rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Miasta Turku.

Wybór członków komisji konkursowych z bazy kandydatów na członków komisji konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe:

Wyboru członków komisji konkursowych dokona Burmistrz Miasta Turku.

Miejsce złożenia dokumentów:

Zgłoszenia należy składać na załączonym formularzu w formie pisemnej droga pocztową na adres 62-700 Turek, ul. Kaliska 59, elektroniczną na adres: oss@miastoturek.pl lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Turku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Turku.

Termin składania dokumentów: do dnia 12 lutego 2024 r.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj

Obowiązek informacyjny tutaj 


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Turku o konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz mieszkańcami Gminy Miejskiej Turek projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali w budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Turek, oddanych do użytkowania po 1 stycznia 2024r.

 Ogłoszenie, formularz uwag, projekt uchwały i zarządzenie o konsultacjach do pobrania tutaj


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, kultury, ochrony i promocji zdrowia – zwalczania narkomanii, przeciwdziałania alkoholizmowi, promocji zdrowia, nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz pomocy społecznej w roku 2024

Zarządzenie_nr_9.2024_-_konkurs_ofet.doc

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Turku z dnia 11 października 2023 r. o konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie Biuetynu Zamówień Publicznych tutaj

 


Szanowni Państwo,

informuję o rozpoczęciu prac nad opracowywaniem projektu ,,Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi na rok 2024".

W związku z powyższym zapraszam przedstawicieli Państwa organizacji pozarządowej działającej na terenie miasta Turku do zgłaszania oczekiwanych form współpracy i propozycji zadań publicznych, które Państwa zdaniem powinny być wspierane przez Gminę Miejską Turek a realizowane przez organizacje pozarządowe w roku 2024. Propozycje do programu proszę zgłaszać w terminie do 29 września 2023 r. pocztową elektroniczną na adres: aleksandra.purcel@miastoturek.pl.lub tradycyjną na adres: 62-700 Turek, ul. Kaliska 59.

 

 


 

Protokół z przebiegu konsultacji dot. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasd wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy miejskiej Turek

Protokół z przebiegu konsultacji dot. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Turek.odt


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Turku z dnia 10 sierpnia 2023 r. o konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz mieszkańcami Gminy Miejskiej Turek projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Turek

Do udziału w konsultacjach zaproszone są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie Gminy Miejskiej Turek oraz mieszkańcy Gminy Miejskiej Turek z całego obszaru Miasta w przedmiocie uchwały.

I. Przedmiot konsultacji: projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Turek.

II. Termin konsultacji: od 16 sierpnia 2023 r. do 28 sierpnia 2023 r.

III. Forma konsultacji: złożenie pisemnej opinii uwag oraz wniosków drogą pocztową na adres:
62-700 Turek, ul. Kaliska 59, elektroniczną na adres: poczta@miastoturek.pl lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim do skrzynki podawczej, w holu budynku, ul. Kaliska 59.

IV. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Mienia Komunalnego w Urzędzie Miejskim w Turku.

Burmistrz Miasta Turku

Romuald Antosik

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Turek, formularz zgłoszenia opinii, uwag i wniosków oraz zarządzenie znajdują się tutaj

 


Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 w zakresie:

 

KULTURY FIZYCZNEJ

1. Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizacja i udział w zawodach z zakresu piłki nożnej:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1.

Miejsko-Gminny Klub Sportowy "TUR 1921”

Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizacja i udział w zawodach z zakresu piłki nożnej

25 000 zł

 

2. Organizacja imprez rekreacyjno – sportowych dla mieszkańców Turku:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie KOPERNIK PLUS

I Biegi EUROPA TU-rek

8 000 zł

 

OCHRONY ZDROWIA - PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI 

Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych z udziałem dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1.

Miejsko-Gminny Klub Sportowy "TUR 1921”

Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych z udziałem dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym

25 000 zł

 


Burmistrz Maasta Turku ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe realizowanych na rzecz mieszkańców Turku w zakresie: kultury fizycznej, przeciwdziałania alkoholizmowi i pomocy społecznej

 

Ogłoszenie o konkursie: Ogłoszenie_otwarty_konkursu_na_2023_II_edycja.docx


Komunikat dla odbiorców ciepła

Odbiorcy wrażliwi do 8 marca muszą złożyć oświadczenia. 1 marca weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony odbiorców ciepła systemowego (Ustawa z dnia 8 lutego 2023 D.U. 2023 poz. 295). Dotyczą tzw. odbiorców wrażliwych ciepła, m.in.: gospodarstw domowych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, żłobków, przedszkoli, szkół, domów pomocy społecznej i instytucji użyteczności publicznej. Dla wspomnianych odbiorców zgodnie z ustawą, od 1 marca 2023 roku będą stosowane ceny najniższe ciepła. Do 8 marca odbiorcy wrażliwi, z wyjątkiem osób fizycznych, muszą złożyć oświadczenia o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie ich jako uprawnionych.

 

Wzory oświadczeń dostepne są tutaj: Wzór oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania z ceny z rekompensatą.docx Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023

Plik do pobrania: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023

DRUK_zaktualizowany-harmonogram-kosztorys-i-opis-zadan.docx


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

arządzenie Nr 2/2023 Burmistrza Miasta Turku z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, kultury, ochrony i promocji zdrowia – zwalczania narkomanii, przeciwdziałania alkoholizmowi, promocji zdrowia, nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz pomocy społecznej w roku 2023.

Zarządzenie_nr_2.2023_ws_otwartego_konkursu_na_2023.pdf

BURMISTRZ MIASTA TURKU

      ogłasza konkurs o tytuł ,,Wolontariusz roku 2022”

Tytuł ,,Wolontariusz roku 2022” może otrzymać osoba fizyczna, która bez wynagrodzenia, świadomie i dobrowolnie działała w roku 2022 na rzecz innych organizacji instytucji oraz osób indywidualnych wykraczając poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.

Celem konkursu jest:

☼  uhonorowanie dobroczynnej, społecznej działalności osób, które bez względu
na wiek, wykształcenie, stan zdrowia, pracują bez wynagrodzenia na rzecz mieszkańców miasta Turku, 

☼ wzmocnienie rangi wolontariusza w życiu środowisk lokalnych,

☼ podziękowanie wolontariuszom za ich pracę i zaangażowanie w działalność
    na rzecz organizacji pozarządowych i mieszkańców Turku.

Do zgłaszania kandydatów zapraszamy osoby indywidualne, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne i niepubliczne, które doświadczyły bezinteresownej, dobroczynnej, społecznej pomocy wolontariusza.

Zgłoszenia (wg karty zgłoszeń) kandydata do konkursu  prosimy przesłać lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Turku ul. Kaliska 59  z dopiskiem „Konkurs o tytuł Wolontariusz roku 2022” do dnia 25 listopada br.

Szczegółowe zasady konkursu określa Zarządzenie Burmistrza Miasta Turku nr  173 / 2022 z dnia 7 listopada 2022 r.  w sprawie ogłoszenia konkursu ,,Wolontariusz roku 2022” zamieszczone na stronie internetowej www.miastoturek.pl i www.bip.miastoturek.pl. dział komunikaty. Zarządzenie to dostępne jest również w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Turku, pokój nr 120, tel. (063) 289-61-45.

 

Regulamin_KONKURS_WOLONTARIUSZ_ROKU_2022.doc

Karta_KONKURS_WOLONTARIUSZ_ROKU_2022.doc


Ogłoszenie
Burmistrza Miasta Turku
z dnia 4 października 2022 r.
o konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

Do udziału w konsultacjach zaproszone są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie Gminy Miejskiej Turek w przedmiocie uchwały.

I. Przedmiot konsultacji: projekt uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

II. Termin konsultacji: od 4 października 2022 r. do 14 października 2022 r.

III. Forma konsultacji: złożenie pisemnej opinii lub uwag drogą pocztową na adres: 62-700 Turek, ul. Kaliska 59, elektroniczną na adres: aleksandra.purcel@miastoturek.pl lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Turku w Biurze Obsługi Klienta.
IV. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Turku.

W załączeniu:
*Projekt uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
*Formularz zgłoszenia opinii lub uwag

Ogłoszenie_o_konsultacji_z_organizacjami_pozarządowymi_projektu_Uchwały_Rady_Miejskiej_Turku_w_sprawie_uchwalenia_

Programu_współpracy_Gminy_Miejskiej_Turek_z_organizacjami_pozarządowymi_i_podmiotami_prowadzącymi.zip

 


Organizacje pozarządowe z terenu miasta Turku

Szanowni Państwo,

informuję o rozpoczęciu prac nad opracowywaniem  projektu "Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi na rok 2023". W związku z powyższym zapraszam przedstawicieli Państwa organizacji pozarządowej działającej na terenie miasta Turku do zgłaszania oczekiwanych form współpracy i propozycji zadań publicznych, które Państwa zdaniem powinny być wspierane przez Gminę Miejską Turek a realizowane przez organizacje pozarządowe w roku 2022. Propozycje do programu proszę zgłaszać w terminie do 26 września 2022 r.  pocztową elektroniczną na adres: aleksandra.purcel@miastoturek.pl lub tradycyjną na adres: 62-700 Turek, ul. Kaliska 59.

Burmistrz Miasta Turku


Protokół konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie  zmiany uchwały   Nr XXXVI/252/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Turek

Pliki do pobrania: Protokół konsultacji społecznych.odt


Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/252/21  Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2021 r.  w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Turek.

Pliki do pobrania:

Zarządzenie Nr 84-2022 Burmistrza Miasta Turku z dnia 24 maja 2022 r.

Załacznik nr 1 Projekt uchwały Rady Miejskiej Turku

Załącznik nr 2 Formularz zgłoszenia opinii lub uwag

Załącznik nr 3 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Turku z dnia 24 maja 2022 r.


 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Turku z dnia 24 marca 2022 r. o konsultacji projektu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miejskiej Turek na lata 2022-2025

Plik do pobrania: Ogłoszenie_o_konsultachach_projektu_Programu_Profilaktyki_i_Rozwiązywania_Problemów_Alkoholowych_oraz_Przeciwdziałania_Narkoman.zip

 


Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022 

Plik do pobrania: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022.docx

 


BURMISTRZ MIASTA TURKU

na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLII/277/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

ogłasza otwarty konkurs ofert 

na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 w/w ustawy, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie poprzez dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców Turku w zakresie:

  • kultury fizycznej,
  • kultury,
  • ochrony zdrowia (zwalczania narkomanii, przeciwdziałania alkoholizmowi),
  • promocji zdrowia,
  • nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  • turystyki,
  • pomocy społecznej,
  • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  • ekologii i ochrony zwierząt,
  • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

 

Treść pełnego ogłoszenia wraz z  informacją o zasadach przyznawania dotacji, miejscem i trybem składania ofert oraz terminem, trybem i kryteriami stosowanymi przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się tutaj: Ogłoszenie otwartego konkursu na 2022 rok.pdf


Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022 w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania - udzielenie pomocy logopedycznej.

Plik do pobrania: Udzielenie pomocy logopedycznej - 2022.docx


Burmistrz Miasta Turku

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 w/w ustawy, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie poprzez dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców Turku w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

 Ogłoszenie_konkurs_ofert_eukacja_i_wychowanie_2022.docx


 

BURMISTRZ MIASTA TURKU

ogłasza

konkurs o tytuł ,,Wolontariusz roku 2021”

Tytuł ,,Wolontariusz roku 2021” może otrzymać osoba fizyczna, która bez wynagrodzenia, świadomie i dobrowolnie działała w roku 2021 na rzecz innych organizacji instytucji oraz osób indywidualnych wykraczając poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.
Celem konkursu jest:
uhonorowanie dobroczynnej, społecznej działalności osób, które bez względu na wiek, wykształcenie, stan zdrowia, pracują bez wynagrodzenia na rzecz mieszkańców miasta Turku,
wzmocnienie rangi wolontariusza w życiu środowisk lokalnych,
☼ podziękowanie wolontariuszom za ich pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz organizacji pozarządowych i mieszkańców Turku.
 

Do zgłaszania kandydatów zapraszamy osoby indywidualne, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne i niepubliczne, które doświadczyły bezinteresownej, dobroczynnej, społecznej pomocy wolontariusza.
Zgłoszenia (wg karty zgłoszeń) kandydata do konkursu prosimy przesłać lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Turku ul. Kaliska 59 z dopiskiem „Konkurs o tytuł Wolontariusz roku 2021” do dnia 25 listopada br.


Szczegółowe zasady konkursu określa Zarządzenie Burmistrza Miasta Turku nr 160 / 2021 z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ,,Wolontariusz roku 2021” zamieszczone na stronie internetowej www.miastoturek.pl dział aktualności i www.bip.miastoturek.pl. dział komunikaty. Zarządzenie to dostępne jest również w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Turku, pokój nr 120, tel. (063) 289-61-45.

regulamin_KONKURS_WOLONTARIUSZ_ROKU_2021.doc

karta_zgłoszenia_KONKURS_WOLONTARIUSZ_ROKU_2021.doc

 


Ogłoszenie
Burmistrza Miasta Turku
z dnia 25 października 2021 r.
o konsultacji z organizacjami pozarządowymi
projektu Uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Do udziału w konsultacjach zaproszone są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie Gminy Miejskiej Turek w przedmiocie uchwały.

I. Przedmiot konsultacji: projekt uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

II. Termin konsultacji: od 26 października 2021 r. do 4 listopada 2021 r.

III. Forma konsultacji: złożenie pisemnej opinii lub uwag drogą pocztową na adres: 62-700 Turek, ul. Kaliska 59, elektroniczną na adres: aleksandra.purcel@miastoturek.pl lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Turku w Biurze Obsługi Klienta.
IV. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Turku.

Pliki do pobrania:  

FORMULARZ_ZGŁASZANIA_UWAG_-_konsultacje_programu_współpracy_2022.docx

PROJEKT_PROGRAMU_współpracy_Gminy_Miejskiej_Turek_z_organizacjami_pozarządowymi_i_podmiotami_prowadzącymi_

działalność_pożytku_publicznego_na_rok_2022.docx

Zarządzanie_nr_149.2021_w_sprawie_konsultacji_programu_współpracy_z_organizacjami_pozarządowymi_na_2022.pdf


Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Klub Otwarty Świat"

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag

Klub Otwarty Świat - oferta z własnej inicjatywy Stowarzyszenie Tu i Teraz


Organizacje pozarządowe
z terenu miasta Turku

Szanowni Państwo,
informuję o rozpoczęciu prac nad opracowywaniem projektu ,,Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi na rok 2022".
W związku z powyższym zapraszam przedstawicieli Państwa organizacji pozarządowej działającej na terenie miasta Turku do zgłaszania oczekiwanych form współpracy i propozycji zadań publicznych, które Państwa zdaniem powinny być wspierane przez Gminę Miejską Turek a realizowane przez organizacje pozarządowe w roku 2022. Propozycje do programu proszę zgłaszać w terminie do 28 września 2021 r. pocztową elektroniczną na adres: aleksandra.purcel@miastoturek.pl lub tradycyjną na adres: 62-700 Turek, ul. Kaliska 59.


Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 w zakresie kultury fizycznej

 

Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizacja i udział w zawodach/imprezach sportowo-rekreacyjnych z zakresu piłki nożnej

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1.

Miejsko-Gminny Klub Sportowy ,,TUR 1921” Turek

Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w poszczególnych dyscyplinach sportowych oraz organizacja i udział w zawodach

15 000 zł

2.

Fundacja Piotra Reissa

Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Wielkopolsko-Lubuskich Lig Piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Turku

-*

RAZEM

15 000 zł

*oferta spełniła wymogi formalnych, ale  w II etapie postępowania konkursowego nie otrzymała wymaganej liczby punktów


Burmistrz Miasta Turku ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w roku 2021

Plik do pobrania: konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w roku 2021


Protokół konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Turek

Plik do pobrania: Protokół konsultacji społecznych dot. projektu uchwały Rady Miejskiej Turku


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Turku z dnia 04 czerwca 2021 r. o konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących  w skład mieszkaniowego zasobu  Gminy Miejskiej Turek:

Pliki do pobrania: Zarządzenie Nr 75-2021 Burmistrza Miasta Turku z dnia 04 czerwca 2021 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 75


Spotkanie otwarte z NGO - woj. wielkopolskie

Zapraszamy przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, lokalnych grup działania, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich oraz obywatelki i obywateli oraz samorządowców zaangażowanych w sprawy społeczne na otwarte spotkanie z organizacjami obywatelskimi z województwa wielkopolskiego. Termin: 19.05.2021 r., godz. 17:00-20:00 na platformie zoom. Zgłoszenia udziału w spotkaniu poprzez link: https://wrk.org.pl/spotkanie-otwarte-z-ngo-woj-wielkopolskie/ Osobom zgłoszonym przekazany będzie link do spotkania na platformie ZOOM.

Więcej informacji tutaj...


Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, kultury, ochrony i promocji zdrowia – zwalczania narkomanii, przeciwdziałania alkoholizmowi, promocji zdrowia, nauki, edukacji i wychowania, pomocy społecznej, turystyki, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ekologii i ochrony zwierząt oraz działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w roku 2021.

Pliki do pobrania: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021.docx

Zaktualizowany harmonogram kosztorys i opis zadań 2021 r. - druk do pobrania.docx


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z subregionu konińskiego na spotkanie informacyjno – doradcze online dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego  z dziedziny pomocy społecznej w roku 2021, które odbędzie się 4 marca 2021 r. (czwartek)  o godz. 09.30, na platformie Zoom.

Więcej informacji tutaj ...


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 w/w ustawy, prowadzące działalność statutową
w danej dziedzinie poprzez dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców Turku w zakresie: kultury fizycznej, kultury, ochrony zdrowia, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, turytyki, pomocy społecznej, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ekologii i ochrony zwierząt, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Treść ogłoszenia poniżej

Plik do pobrania:Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2021.docx

  25.01.2021r.


Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania:auki, edukacji, oświaty i wychowania

BURMISTRZ MIASTA TURKU na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) oraz Uchwały Nr XXVII/206/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 zarządza ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 w/w ustawy, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie poprzez dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców Turku w zakresie: NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA.

Więcej informacji ...


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 października 2020 r. o konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Pliki do pobrania: 

Ogłoszenie konsultacje programu współpracy na rok 2021

Projekt uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Formularz zgłoszenia opinii lub uwag dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej Turku


Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020
Plik do pobrania:
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020.pdf


Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w roku 2020
Plik do pobrania:
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w roku 2020.pdf

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz ochrony zdrowia-przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2020
Plik do pobrania:
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020.pdf

Burmistrz Miasta Turek ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, kultury, ochrony i promocji zdrowia – zwalczania narkomanii, przeciwdziałania alkoholizmowi, promocji zdrowia, turystyki, pomocy społecznej, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ekologii i ochrony zwierząt oraz działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w roku 2020 
Plik do pobrania:
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje zadan publicznych w roku 2020.pdf

Burmistrz Miasta Turek ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 w/w ustawy, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie poprzez dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców Turku w zakresie: nauki, edukacji, ośwaity i wychowania, ochrony zdrowia - przeciwdziałania alkoholizmowi