Miasto Turek - Logo

Unia EuropejskaProgram Czyste Powietrze Rzeczpospolita PolskaWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuBiuletyn Informacji Publicznej  Biuletyn Informacji Publicznej

Protokół z przebiegu konsultacji społecznych dot. projektu uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie zasad wynajmowania lokali w budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu

Plik do pobrania: odtProtokół z przebiegu konsultacji społecznych dot. projektu uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie zasad wynajmowania lokali w budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu.odt


NABÓR KANDYDATÓW
NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH
W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

Na podstawie art. 15 ust. 2d i 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.) oraz Uchwały Nr LXXII/448/23 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 (Dz.Urz.Woj. Wlkp poz.11224)

BURMISTRZ MIASTA TURKU

zaprasza

przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznegodo udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert
na realizację zadań publicznych w roku 2024

 

Informacje ogólne:

1. Celem niniejszego ogłoszenia jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych w roku 2024.

2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Wymagania stawiane kandydatom:

Członkami komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2024 r., mogą być przedstawiciele organizacji, którzy spełniają następujące kryteria:

1)   reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie,

2)      nie pozostają wobec oferentów biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,

3)      mają przynajmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie przygotowywania ofert na realizację zadań i/lub realizacji zadań,

4)      posiadają wiedzę w dziedzinach obejmujących zakres zadań publicznych określonych w Programie współpracy.

Zadania komisji konkursowych:

1. Ocena ofert pod względem zawartości merytorycznej poprzez dokonanie analizy ofert na podstawie formularza oceny merytorycznej z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie.

2. Odrzucenie ofert, które w ocenie merytorycznej nie uzyskają wymaganych do uzyskania punktów.

3. Proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert.

4. Rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Miasta Turku.

Wybór członków komisji konkursowych z bazy kandydatów na członków komisji konkursowych reprezentujących organizacje pozarządowe:

Wyboru członków komisji konkursowych dokona Burmistrz Miasta Turku.

Miejsce złożenia dokumentów:

Zgłoszenia należy składać na załączonym formularzu w formie pisemnej droga pocztową na adres 62-700 Turek, ul. Kaliska 59, elektroniczną na adres: oss@miastoturek.pl lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Turku w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Turku.

Termin składania dokumentów: do dnia 12 lutego 2024 r.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj

Obowiązek informacyjnydocx tutaj 


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Turku o konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz mieszkańcami Gminy Miejskiej Turek projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali w budynkach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Turek, oddanych do użytkowania po 1 stycznia 2024r.

 Ogłoszenie, formularz uwag, projekt uchwały i zarządzenie o konsultacjach do pobrania tutaj


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, kultury, ochrony i promocji zdrowia – zwalczania narkomanii, przeciwdziałania alkoholizmowi, promocji zdrowia, nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz pomocy społecznej w roku 2024

Zarządzenie_nr_9.2024_-_konkurs_ofet.doc

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Turku z dnia 11 października 2023 r. o konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami znajduje się na stronie Biuetynu Zamówień Publicznych tutaj

 


Szanowni Państwo,

informuję o rozpoczęciu prac nad opracowywaniem projektu ,,Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi na rok 2024".

W związku z powyższym zapraszam przedstawicieli Państwa organizacji pozarządowej działającej na terenie miasta Turku do zgłaszania oczekiwanych form współpracy i propozycji zadań publicznych, które Państwa zdaniem powinny być wspierane przez Gminę Miejską Turek a realizowane przez organizacje pozarządowe w roku 2024. Propozycje do programu proszę zgłaszać w terminie do 29 września 2023 r. pocztową elektroniczną na adres: aleksandra.purcel@miastoturek.pl.lub tradycyjną na adres: 62-700 Turek, ul. Kaliska 59.

 

 


 

Protokół z przebiegu konsultacji dot. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasd wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy miejskiej Turek

Protokół z przebiegu konsultacji dot. projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Turek.odt


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Turku z dnia 10 sierpnia 2023 r. o konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz mieszkańcami Gminy Miejskiej Turek projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Turek

Do udziału w konsultacjach zaproszone są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową na terenie Gminy Miejskiej Turek oraz mieszkańcy Gminy Miejskiej Turek z całego obszaru Miasta w przedmiocie uchwały.

I. Przedmiot konsultacji: projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Turek.

II. Termin konsultacji: od 16 sierpnia 2023 r. do 28 sierpnia 2023 r.

III. Forma konsultacji: złożenie pisemnej opinii uwag oraz wniosków drogą pocztową na adres:
62-700 Turek, ul. Kaliska 59, elektroniczną na adres: poczta@miastoturek.pl lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim do skrzynki podawczej, w holu budynku, ul. Kaliska 59.

IV. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Mienia Komunalnego w Urzędzie Miejskim w Turku.

Burmistrz Miasta Turku

Romuald Antosik

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Turek, formularz zgłoszenia opinii, uwag i wniosków oraz zarządzenie znajdują się tutaj

 


Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 w zakresie:

 

KULTURY FIZYCZNEJ

1. Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizacja i udział w zawodach z zakresu piłki nożnej:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1.

Miejsko-Gminny Klub Sportowy "TUR 1921”

Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizacja i udział w zawodach z zakresu piłki nożnej

25 000 zł

 

2. Organizacja imprez rekreacyjno – sportowych dla mieszkańców Turku:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie KOPERNIK PLUS

I Biegi EUROPA TU-rek

8 000 zł

 

OCHRONY ZDROWIA - PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI 

Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych z udziałem dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym:

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1.

Miejsko-Gminny Klub Sportowy "TUR 1921”

Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych z udziałem dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym

25 000 zł

 


Burmistrz Maasta Turku ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe realizowanych na rzecz mieszkańców Turku w zakresie: kultury fizycznej, przeciwdziałania alkoholizmowi i pomocy społecznej

 

Ogłoszenie o konkursie: Ogłoszenie_otwarty_konkursu_na_2023_II_edycja.docx


Komunikat dla odbiorców ciepła

Odbiorcy wrażliwi do 8 marca muszą złożyć oświadczenia. 1 marca weszły w życie nowe przepisy dotyczące ochrony odbiorców ciepła systemowego (Ustawa z dnia 8 lutego 2023 D.U. 2023 poz. 295). Dotyczą tzw. odbiorców wrażliwych ciepła, m.in.: gospodarstw domowych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, żłobków, przedszkoli, szkół, domów pomocy społecznej i instytucji użyteczności publicznej. Dla wspomnianych odbiorców zgodnie z ustawą, od 1 marca 2023 roku będą stosowane ceny najniższe ciepła. Do 8 marca odbiorcy wrażliwi, z wyjątkiem osób fizycznych, muszą złożyć oświadczenia o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie ich jako uprawnionych.

 

Wzory oświadczeń dostepne są tutaj: Wzór oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania z ceny z rekompensatą.docx Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023

Plik do pobrania: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023

DRUK_zaktualizowany-harmonogram-kosztorys-i-opis-zadan.docx


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

arządzenie Nr 2/2023 Burmistrza Miasta Turku z dnia 3 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, kultury, ochrony i promocji zdrowia – zwalczania narkomanii, przeciwdziałania alkoholizmowi, promocji zdrowia, nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz pomocy społecznej w roku 2023.

Zarządzenie_nr_2.2023_ws_otwartego_konkursu_na_2023.pdf

BURMISTRZ MIASTA TURKU

      ogłasza konkurs o tytuł ,,Wolontariusz roku 2022”

Tytuł ,,Wolontariusz roku 2022” może otrzymać osoba fizyczna, która bez wynagrodzenia, świadomie i dobrowolnie działała w roku 2022 na rzecz innych organizacji instytucji oraz osób indywidualnych wykraczając poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.

Celem konkursu jest:

☼  uhonorowanie dobroczynnej, społecznej działalności osób, które bez względu
na wiek, wykształcenie, stan zdrowia, pracują bez wynagrodzenia na rzecz mieszkańców miasta Turku, 

☼ wzmocnienie rangi wolontariusza w życiu środowisk lokalnych,

☼ podziękowanie wolontariuszom za ich pracę i zaangażowanie w działalność
    na rzecz organizacji pozarządowych i mieszkańców Turku.

Do zgłaszania kandydatów zapraszamy osoby indywidualne, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne i niepubliczne, które doświadczyły bezinteresownej, dobroczynnej, społecznej pomocy wolontariusza.

Zgłoszenia (wg karty zgłoszeń) kandydata do konkursu  prosimy przesłać lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Turku ul. Kaliska 59  z dopiskiem „Konkurs o tytuł Wolontariusz roku 2022” do dnia 25 listopada br.

Szczegółowe zasady konkursu określa Zarządzenie Burmistrza Miasta Turku nr  173 / 2022 z dnia 7 listopada 2022 r.  w sprawie ogłoszenia konkursu ,,Wolontariusz roku 2022” zamieszczone na stronie internetowej www.miastoturek.pl i www.bip.miastoturek.pl. dział komunikaty. Zarządzenie to dostępne jest również w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Turku, pokój nr 120, tel. (063) 289-61-45.

 

Regulamin_KONKURS_WOLONTARIUSZ_ROKU_2022.doc

Karta_KONKURS_WOLONTARIUSZ_ROKU_2022.doc


Ogłoszenie
Burmistrza Miasta Turku
z dnia 4 października 2022 r.
o konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

Do udziału w konsultacjach zaproszone są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie Gminy Miejskiej Turek w przedmiocie uchwały.

I. Przedmiot konsultacji: projekt uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

II. Termin konsultacji: od 4 października 2022 r. do 14 października 2022 r.

III. Forma konsultacji: złożenie pisemnej opinii lub uwag drogą pocztową na adres: 62-700 Turek, ul. Kaliska 59, elektroniczną na adres: aleksandra.purcel@miastoturek.pl lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Turku w Biurze Obsługi Klienta.
IV. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Turku.

W załączeniu:
*Projekt uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
*Formularz zgłoszenia opinii lub uwag

Ogłoszenie_o_konsultacji_z_organizacjami_pozarządowymi_projektu_Uchwały_Rady_Miejskiej_Turku_w_sprawie_uchwalenia_

Programu_współpracy_Gminy_Miejskiej_Turek_z_organizacjami_pozarządowymi_i_podmiotami_prowadzącymi.zip

 


Organizacje pozarządowe z terenu miasta Turku

Szanowni Państwo,

informuję o rozpoczęciu prac nad opracowywaniem  projektu "Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi na rok 2023". W związku z powyższym zapraszam przedstawicieli Państwa organizacji pozarządowej działającej na terenie miasta Turku do zgłaszania oczekiwanych form współpracy i propozycji zadań publicznych, które Państwa zdaniem powinny być wspierane przez Gminę Miejską Turek a realizowane przez organizacje pozarządowe w roku 2022. Propozycje do programu proszę zgłaszać w terminie do 26 września 2022 r.  pocztową elektroniczną na adres: aleksandra.purcel@miastoturek.pl lub tradycyjną na adres: 62-700 Turek, ul. Kaliska 59.

Burmistrz Miasta Turku


Protokół konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie  zmiany uchwały   Nr XXXVI/252/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Turek

Pliki do pobrania: Protokół konsultacji społecznych.odt


Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/252/21  Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2021 r.  w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Turek.

Pliki do pobrania:

Zarządzenie Nr 84-2022 Burmistrza Miasta Turku z dnia 24 maja 2022 r.

Załacznik nr 1 Projekt uchwały Rady Miejskiej Turku

Załącznik nr 2 Formularz zgłoszenia opinii lub uwag

Załącznik nr 3 Ogłoszenie Burmistrza Miasta Turku z dnia 24 maja 2022 r.


 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Turku z dnia 24 marca 2022 r. o konsultacji projektu Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miejskiej Turek na lata 2022-2025

Plik do pobrania: Ogłoszenie_o_konsultachach_projektu_Programu_Profilaktyki_i_Rozwiązywania_Problemów_Alkoholowych_oraz_Przeciwdziałania_Narkoman.zip

 


Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022 

Plik do pobrania: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022.docx

 


BURMISTRZ MIASTA TURKU

na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) oraz Uchwały Nr XLII/277/21 Rady Miejskiej Turku z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

ogłasza otwarty konkurs ofert 

na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 w/w ustawy, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie poprzez dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców Turku w zakresie:

  • kultury fizycznej,
  • kultury,
  • ochrony zdrowia (zwalczania narkomanii, przeciwdziałania alkoholizmowi),
  • promocji zdrowia,
  • nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
  • turystyki,
  • pomocy społecznej,
  • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  • ekologii i ochrony zwierząt,
  • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości.

 

Treść pełnego ogłoszenia wraz z  informacją o zasadach przyznawania dotacji, miejscem i trybem składania ofert oraz terminem, trybem i kryteriami stosowanymi przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się tutaj: Ogłoszenie otwartego konkursu na 2022 rok.pdf


Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022 w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania - udzielenie pomocy logopedycznej.

Plik do pobrania: Udzielenie pomocy logopedycznej - 2022.docx


Burmistrz Miasta Turku

ogłasza

otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 w/w ustawy, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie poprzez dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców Turku w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania

 Ogłoszenie_konkurs_ofert_eukacja_i_wychowanie_2022.docx


 

BURMISTRZ MIASTA TURKU

ogłasza

konkurs o tytuł ,,Wolontariusz roku 2021”

Tytuł ,,Wolontariusz roku 2021” może otrzymać osoba fizyczna, która bez wynagrodzenia, świadomie i dobrowolnie działała w roku 2021 na rzecz innych organizacji instytucji oraz osób indywidualnych wykraczając poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.
Celem konkursu jest:
uhonorowanie dobroczynnej, społecznej działalności osób, które bez względu na wiek, wykształcenie, stan zdrowia, pracują bez wynagrodzenia na rzecz mieszkańców miasta Turku,
wzmocnienie rangi wolontariusza w życiu środowisk lokalnych,
☼ podziękowanie wolontariuszom za ich pracę i zaangażowanie w działalność na rzecz organizacji pozarządowych i mieszkańców Turku.
 

Do zgłaszania kandydatów zapraszamy osoby indywidualne, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne i niepubliczne, które doświadczyły bezinteresownej, dobroczynnej, społecznej pomocy wolontariusza.
Zgłoszenia (wg karty zgłoszeń) kandydata do konkursu prosimy przesłać lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Turku ul. Kaliska 59 z dopiskiem „Konkurs o tytuł Wolontariusz roku 2021” do dnia 25 listopada br.


Szczegółowe zasady konkursu określa Zarządzenie Burmistrza Miasta Turku nr 160 / 2021 z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ,,Wolontariusz roku 2021” zamieszczone na stronie internetowej www.miastoturek.pl dział aktualności i www.bip.miastoturek.pl. dział komunikaty. Zarządzenie to dostępne jest również w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Turku, pokój nr 120, tel. (063) 289-61-45.

regulamin_KONKURS_WOLONTARIUSZ_ROKU_2021.doc

karta_zgłoszenia_KONKURS_WOLONTARIUSZ_ROKU_2021.doc

 


Ogłoszenie
Burmistrza Miasta Turku
z dnia 25 października 2021 r.
o konsultacji z organizacjami pozarządowymi
projektu Uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

Do udziału w konsultacjach zaproszone są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność statutową na terenie Gminy Miejskiej Turek w przedmiocie uchwały.

I. Przedmiot konsultacji: projekt uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022

II. Termin konsultacji: od 26 października 2021 r. do 4 listopada 2021 r.

III. Forma konsultacji: złożenie pisemnej opinii lub uwag drogą pocztową na adres: 62-700 Turek, ul. Kaliska 59, elektroniczną na adres: aleksandra.purcel@miastoturek.pl lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Turku w Biurze Obsługi Klienta.
IV. Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Wydział Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim w Turku.

Pliki do pobrania:  

FORMULARZ_ZGŁASZANIA_UWAG_-_konsultacje_programu_współpracy_2022.docx

PROJEKT_PROGRAMU_współpracy_Gminy_Miejskiej_Turek_z_organizacjami_pozarządowymi_i_podmiotami_prowadzącymi_

działalność_pożytku_publicznego_na_rok_2022.docx

Zarządzanie_nr_149.2021_w_sprawie_konsultacji_programu_współpracy_z_organizacjami_pozarządowymi_na_2022.pdf


Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Klub Otwarty Świat"

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag

Klub Otwarty Świat - oferta z własnej inicjatywy Stowarzyszenie Tu i Teraz


Organizacje pozarządowe
z terenu miasta Turku

Szanowni Państwo,
informuję o rozpoczęciu prac nad opracowywaniem projektu ,,Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi na rok 2022".
W związku z powyższym zapraszam przedstawicieli Państwa organizacji pozarządowej działającej na terenie miasta Turku do zgłaszania oczekiwanych form współpracy i propozycji zadań publicznych, które Państwa zdaniem powinny być wspierane przez Gminę Miejską Turek a realizowane przez organizacje pozarządowe w roku 2022. Propozycje do programu proszę zgłaszać w terminie do 28 września 2021 r. pocztową elektroniczną na adres: aleksandra.purcel@miastoturek.pl lub tradycyjną na adres: 62-700 Turek, ul. Kaliska 59.


Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 w zakresie kultury fizycznej

 

Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizacja i udział w zawodach/imprezach sportowo-rekreacyjnych z zakresu piłki nożnej

Lp.

Nazwa oferenta

Nazwa zadania

Kwota dotacji

1.

Miejsko-Gminny Klub Sportowy ,,TUR 1921” Turek

Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w poszczególnych dyscyplinach sportowych oraz organizacja i udział w zawodach

15 000 zł

2.

Fundacja Piotra Reissa

Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Wielkopolsko-Lubuskich Lig Piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Turku

-*

RAZEM

15 000 zł

*oferta spełniła wymogi formalnych, ale  w II etapie postępowania konkursowego nie otrzymała wymaganej liczby punktów


Burmistrz Miasta Turku ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w roku 2021

Plik do pobrania: konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w roku 2021


Protokół konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Turek

Plik do pobrania: Protokół konsultacji społecznych dot. projektu uchwały Rady Miejskiej Turku


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Turku z dnia 04 czerwca 2021 r. o konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących  w skład mieszkaniowego zasobu  Gminy Miejskiej Turek:

Pliki do pobrania: Zarządzenie Nr 75-2021 Burmistrza Miasta Turku z dnia 04 czerwca 2021 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 75


Spotkanie otwarte z NGO - woj. wielkopolskie

Zapraszamy przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, klubów sportowych, lokalnych grup działania, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich oraz obywatelki i obywateli oraz samorządowców zaangażowanych w sprawy społeczne na otwarte spotkanie z organizacjami obywatelskimi z województwa wielkopolskiego. Termin: 19.05.2021 r., godz. 17:00-20:00 na platformie zoom. Zgłoszenia udziału w spotkaniu poprzez link: https://wrk.org.pl/spotkanie-otwarte-z-ngo-woj-wielkopolskie/ Osobom zgłoszonym przekazany będzie link do spotkania na platformie ZOOM.

Więcej informacji tutaj...


Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, kultury, ochrony i promocji zdrowia – zwalczania narkomanii, przeciwdziałania alkoholizmowi, promocji zdrowia, nauki, edukacji i wychowania, pomocy społecznej, turystyki, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ekologii i ochrony zwierząt oraz działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w roku 2021.

Pliki do pobrania: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021.docx

Zaktualizowany harmonogram kosztorys i opis zadań 2021 r. - druk do pobrania.docx


Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z subregionu konińskiego na spotkanie informacyjno – doradcze online dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego  z dziedziny pomocy społecznej w roku 2021, które odbędzie się 4 marca 2021 r. (czwartek)  o godz. 09.30, na platformie Zoom.

Więcej informacji tutaj ...


Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 w/w ustawy, prowadzące działalność statutową
w danej dziedzinie poprzez dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców Turku w zakresie: kultury fizycznej, kultury, ochrony zdrowia, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, turytyki, pomocy społecznej, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ekologii i ochrony zwierząt, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

Treść ogłoszenia poniżej

Plik do pobrania:Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2021.docx

  25.01.2021r.


Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania:auki, edukacji, oświaty i wychowania

BURMISTRZ MIASTA TURKU na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057) oraz Uchwały Nr XXVII/206/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021 zarządza ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 w/w ustawy, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie poprzez dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców Turku w zakresie: NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA.

Więcej informacji ...


Ogłoszenie Burmistrza Miasta Turku z dnia 29 października 2020 r. o konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Pliki do pobrania: 

Ogłoszenie konsultacje programu współpracy na rok 2021

Projekt uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Formularz zgłoszenia opinii lub uwag dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej Turku


Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020
Plik do pobrania:
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020.pdf


Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w roku 2020
Plik do pobrania:
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w roku 2020.pdf

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania oraz ochrony zdrowia-przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2020
Plik do pobrania:
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020.pdf

Burmistrz Miasta Turek ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, kultury, ochrony i promocji zdrowia – zwalczania narkomanii, przeciwdziałania alkoholizmowi, promocji zdrowia, turystyki, pomocy społecznej, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ekologii i ochrony zwierząt oraz działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w roku 2020 
Plik do pobrania:
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje zadan publicznych w roku 2020.pdf

Burmistrz Miasta Turek ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 w/w ustawy, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie poprzez dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców Turku w zakresie: nauki, edukacji, ośwaity i wychowania, ochrony zdrowia - przeciwdziałania alkoholizmowi