Miasto Turek - Logo

Unia EuropejskaProgram Czyste Powietrze Rzeczpospolita PolskaWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuBiuletyn Informacji Publicznej  Biuletyn Informacji Publicznej
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Urząd Miejski w Turku
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek
Wydział Spraw Społecznych pok. 120
tel. 63 289 61 45

Komisja powołana została na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 ze zm.) zarządzeniem Burmistrza Miasta Turku.

Zadania Komisji:
- motywowanie osoby uzależnionej od alkoholu do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego w placówkach terapii uzależnień,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- kierowanie na badanie przez biegłych psychiatrów i psychologów, w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia i wskazania sposobu leczenia,
- kierowanie do Sądu Rejonowego właściwego według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy wniosku o wszczęcie postępowania
- zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
- opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z Uchwałą Rady Miejskiej,
- dokonywanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Turek,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży.

Zobowiązanie do leczenia odwykowego:
Przepisy regulujące procedurę zobowiązania do leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu zawarte są w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wniosek do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub Prokuratury Rejonowej może złożyć dowolna osoba lub instytucja (w tym: pracownik socjalny, policja, szkoła, zakład pracy, kurator). Komisja przyjmuje wnioski o zobowiązanie do leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu, które posiadają miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie miasta Turek.

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego kieruje sie osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu:

- powodują rozkład życia rodzinnego,
- demoralizują nieletnich,
- uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny,
- systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

Oznacza to, że sam fakt uzależnienia od alkoholu nie może stanowić samoistnej podstawy do zobowiązania danej osoby do podjęcia leczenia odwykowego, lecz towarzyszyć temu muszą także określone negatywne zachowania a sferze społecznej.

O zastosowaniu obowiązku leczenia stacjonarnego lub niestacjonarnego orzeka sąd rejonowy właściwy miejscu zamieszkania lub przebywania danej osoby.

Wniosek_o_zobowiązanie_do_leczenia_odwykowego.docx
Klauzula_informacyjna.pdf