Miasto Turek - Logo

Unia EuropejskaProgram Czyste Powietrze Rzeczpospolita PolskaWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuBiuletyn Informacji Publicznej  Biuletyn Informacji Publicznej

Na wtorek, 28 listopada 2023 r. zaplanowana została LXXII sesja Rady Miejskiej Turku. Obrady rozpoczną się o godz. 17.00 w sali konferencyjnej im. Solidarności w Urzędzie Miejskim, a ich przebieg online na żywo będzie można oglądać tutaj.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Ewentualne zmiany w porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LXXI sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Przewodniczącego Rady o funkcjonowaniu Rady w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.

6. Informacja Burmistrza Miasta o wykonaniu uchwał Rady Miejskiej oraz o działalności w okresie międzysesyjnym.

7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Turek w roku szkolnym 2022/2023.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LIX/382/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Turku na rok 2023.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LIX/381/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Turku na lata 2023–2034.

10. Podjęcie uchwaływ sprawie zmiany uchwały nr XXIII/174/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Turek „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024–2028.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w uchwale nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028.

13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na dożywianie, w tym na zakupione posiłki.

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Miejskiej Turek z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany niskosprawnych kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła.

16. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miejskiej Turku.

17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru pn. ,,Rejon ulic Górniczej i Przemysłowej”, przyjętego uchwałą Nr XXIII/168/20 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 czerwca 2020 r.

18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku dla obszaru w rejonie ul. Młodych.

19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najem lokalu użytkowego usytuowanego w Turku przy ul. 3. Maja 2.

20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok.

21. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2024 rok.

22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok.

23. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 2022 rok.

24. Zapytania i interpelacje.

25. Wolne wnioski i komunikaty.

26. Zakończenie LXXII sesji Rady Miejskiej Turku.

Pozostałe aktualności

IV sesja Rady Miejskiej Turku

W czwartek, 11 lipca, w Urzędzie Miejskim odbyła się sesja Rady Miejskiej Turku.

Więcej…

Zasady odbioru odpadów biodegradowalnych

Z uwagi na powtarzający się problem z nieprawidłową segregacją odpadów biodegradowalnych, PGKiM Spółka z o.o. przypomina, że odpady biodegradowalne to:

  • pady kuchenne pochodzenia roślinnego (obierki, ogryzki, fusy po kawie i herbacie, skorupki jaj),
  • gałęzie drzew i krzewów,
  • skoszona trawa,
  • trociny i kora drzew.

Więcej…

Komisja mieszkaniowa sprawdza złożone wnioski o najem mieszkań

Zaczęła pracę Społeczna Komisja Mieszkaniowa, która będzie weryfikować wnioski o najem mieszkań w nowo wybudowanych blokach na Os. Wyzwolenia 39 i 40.

Więcej…