Miasto Turek - Logo

Unia EuropejskaProgram Czyste Powietrze Rzeczpospolita PolskaWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuBiuletyn Informacji Publicznej  Biuletyn Informacji Publicznej

Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy zwraca się do chętnych mieszkańców Turku o udział w badaniu „Bioodpady komunalne posegregowane i poddawane recyklingowi u źródła w Polsce”.

 

Badanie ma polegać na określeniu ilości odpadów kompostowanych w gospodarstwach domowych. Przedsięwzięcie ma być realizowane z udziałem mieszkańców miast i gmin, a w efekcie opracowane zostaną wskaźniki, weryfikujące poziomy recyklingu uzyskane w danej gminie.

Badanie będzie prowadzone przez cały 2024 r. Gospodarstwa domowe biorące w nim udział będą anonimowe. Ich zadaniem będzie przez tydzień w każdym miesiącu (dowolny tydzień w styczniu, w lutym itd.) zapisywanie ilości bioodpadów wrzucanych do kompostownika (z podziałem na kuchenne i ogrodowe) i po zakończonym miesiącu przesyłanie tych danych do Urzędu Miejskiego w Turku. Po zakończonym roku wykonana zostanie analiza w odniesieniu do województwa i do kraju.

W związku z tym prosimy zainteresowanych udziałem w badaniu do zgłoszenia się na e-mail: poczta@miastoturek.pl. Na zgłoszenia czekamy do 20 października.