Miasto Turek - Logo

Unia EuropejskaProgram Czyste Powietrze Rzeczpospolita PolskaWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w PoznaniuBiuletyn Informacji Publicznej  Biuletyn Informacji Publicznej

Program „Wielkopolska Karta Rodziny” został przyjęty przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 29 maja 2014 roku, Uchwałą Nr 4705/2014 i jest Programem działań na rzecz rodzin wielodzietnych z województwa wielkopolskiego.

Adresatem działań w ramach Programu „Wielkopolska Karta Rodziny” objęte są rodziny 3+.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego zobligowany jest przez ustawodawcę do prowadzenia polityki rodzinnej z równoczesnym  naciskiem na  wprowadzanie nowych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie polityki społecznej. Dzięki innowacyjnym instrumentom aktywizacji społecznej możemy realnie wpływać na funkcjonowanie rodziny i czynić je łatwiejszym. Takim innowacyjnym instrumentem jest karta Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”. Program stał się istotnym elementem polityki samorządu, ułatwiającym rodzinom wielodzietnym łatwiejszy dostęp do dóbr i usług pozostawiając w ich rodzinnych budżetach więcej pieniędzy.

Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej i transportowej poprzez system zniżek wprowadzony przez Podmioty przystępujące do Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”.

Więcej informacji znajduje się tutaj:  Wielkopolska karta rodziny - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu (rops.poznan.pl)  

Tańsze bilety kolejowe, zniżki na bilety do muzeów czy wejście na basen – m.in. takie korzyści czekają posiadaczy Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.  Wnioski o jej otrzymanie można składać w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania rodziny z co najmniej trójką dzieci. Mieszkańcy Turku mogą ubiegać się o wydanie karty ogólnopolskiej w Urzędzie Miejskim w Turku, ul. Kaliska 59.


Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest uzupełnieniem zniżek, do których uprawnia Turkowska Karta Dużej Rodziny. Karta jest również uzupełnieniem zniżek, które do tej pory przysługują rodzinom, np. w komunikacji krajowej, czy instytucjach kultury.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Rodzice mogą korzystać z przywilejów, jakie daje Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny bez względu na to, czy są małżeństwem. Z karty korzystać mogą także małżonkowie rodziców. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty.
Rodzice będą mogli korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do 25 roku życia. W przypadku osób niepełnosprawnych karta wydawana jest na czas orzeczenia o niepełnosprawności.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny wydawana będzie bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku. Program oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień zarówno w instytucjach publicznych, jak i na usługi oferowane przez podmioty prywatne. Posiadacze karty będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna będzie na stronie www.rodzina.gov.pl. Lista będzie aktualizowana na bieżąco.

WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY LUB WYDANIE DUPLIKATU KARTY DUŻEJ RODZINY

Do wniosku należy dołączyć:

w przypadku rodzica dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci kserokopię dowodów osobistych obojga rodziców,

  • w przypadku małżonka rodzica dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa,
  • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
  • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
  • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oświadczenie o pozostaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej odpowiada na pytania dotyczące Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, w zakresie limitu preferencyjnego zużycia energii elektrycznej do 3 MWh - OKDR_wyjaśnienia_dot._limitu_zużycia_energii_elektrycznej.pdf

Więcej informacji na temat Karty Dużej Rodziny znajduje się na stronie internetowej:   Pytania i odpowiedzi - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl (www.gov.pl)